รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา508427 : การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6240606327 นายพงศกรณ์ วงศ์บา นิเทศศาสตร์72
2 6340606209 นางสาวเบญจทิพย์ พิมพ์จันทร์ นิเทศศาสตร์10
3 6340606212 นางสาวภณสา ยนจอหอ นิเทศศาสตร์10
4 6340606223 นายชลทิศ อินทโส นิเทศศาสตร์72
5 6340606225 นายณัฐพงษ์ รักษาศรี นิเทศศาสตร์10
6 6340606230 นายธีระศักดิ์ สระปัญญา นิเทศศาสตร์10
7 6340606233 นายปัณณวรรธ เข้มขัน นิเทศศาสตร์10
8 6340606234 นายพีรพัฒน์ แจ่มประถม นิเทศศาสตร์10
9 6340606235 นายภาคภูมิ กุนอก นิเทศศาสตร์10
10 6340606237 นายเมธาวิน คุ้มโห้ นิเทศศาสตร์10
11 6340606242 นายอภิสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ นิเทศศาสตร์10
12 6340606243 นายอาทิตย์ ขุมเกาะ นิเทศศาสตร์10
13 6340606246 นางสาวณัชชา เชิญกลาง นิเทศศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 6240703104 นายเดชชาติ รัตนเกตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
15 6441403106 นางสาวสโรชา เวินสันเทียะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม72
16 6441403107 นางสาวอนันญาลักษณ์ ฆ้องชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
17 6441403112 นายณรงค์ชัย อ่วมในเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
18 6441403113 นายณัฐวัตร อุทัยรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
19 6441403116 นายธนวัฒน์ พักตรแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
20 6441403119 นายนราธิป เบียฬขุนทด วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
21 6441403120 นายพันธกานต์ วรรณปะเต วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123