รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา201266 : การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440102125 นายธนภัทร มาสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ10
2 6440102130 นายอภิรุจ ขืนเขียว ภาษาอังกฤษ10
3 6440102201 นางสาวกมลวรรณ ปานทน ภาษาอังกฤษ10
4 6440102221 นายกฤติพงษ์ อุตมานันท์ ภาษาอังกฤษ10
5 6440102222 นายคมพิสิฐ ชญาธรธนพิสิฐ ภาษาอังกฤษ10
6 6440102230 นายอัลดาชา ด่านกลาง ภาษาอังกฤษ10
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 6340307103 นางสาวจุฑามาศ คอนจำนงค์ ไทย10
8 6340307108 นางสาวนัททริกา โปทา ไทย10
9 6340307126 นางสาวสุภาพร ทับทิมกลาง ไทย10
10 6340307202 นางสาวจิฬาภรณ์ วันสา ไทย10
11 6340307211 นางสาวบุษราคัม ด่านกระโทก ไทย10
12 6340307226 นางสาวสุวิมล แดงฉิมพลี ไทย10
13 6340307229 นายชาคริต เเสนธิ ไทย10
14 6340307231 นายอติชาติ หาญชะนะ ไทย10
15 6440305101 นางสาวจุฑามาศ ชุ่มผักแว่น สารสนเทศศาสตร์ฯ10
16 6440305103 นางสาวนิมมานรดี ดุจดา สารสนเทศศาสตร์ฯ10
17 6440305106 นางสาวสุพิชญา ครึ้มค้างพลู สารสนเทศศาสตร์ฯ10
18 6440305108 นายเกริกชัย มัครมย์ สารสนเทศศาสตร์ฯ10
19 6440305109 นายณัฐพันธ์ ฉัตรสูงเนิน สารสนเทศศาสตร์ฯ10
20 6440305111 นายภูมินทร์ เครือแก่นแก้ว สารสนเทศศาสตร์ฯ10
21 6540304121 นายชุมสิน กอนโคกกรวด พัฒนาสังคม10
22 6540601124 นายกิตติพงศ์ ครยก นิเทศศิลป์10
23 6640301114 นางสาวณัฐวดี ศรีชาติ ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
24 6240505222 นายธนภัทร ศิริวิโรจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
25 6240505226 นายรัฐพงศ์ แสงวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6240505230 นายสมิตพงศ์ เอื้อกูลวราวัตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6441601105 นางสาวจิรภิญญา ทะกาเนนะ บัญชี10
28 6441601115 นางสาวปวิศา เวโสวา บัญชี10
29 6441601129 นางสาวสุดารัตน์ อันตะละโลก บัญชี10
30 6441601134 นายปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ บัญชี10
31 6540704223 นายทักษิณ พิมโกทา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
32 6540704224 นายธนภัทร เมลานนท์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
33 6540704233 นายอรรถพล โนนคำพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6641101103 นางสาวน้ำทิพย์ บินขุนทด เศรษฐศาสตร์10
35 6641101107 นางสาววัลลภา ศักดาศรี เศรษฐศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36 6340207213 นายณัชชา ถ่ายสูงเนิน วิทย์คอม10
37 6340207218 นายพสชนันท์ ศรนิล วิทย์คอม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123