รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา202432 : คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040304142 นายภาสกร โพธิ์พะเนาว์ ญี่ปุ่น40
2 6240802102 นางสาวเจนจุฬา เบาสูงเนิน ทัศนศิลป์10
3 6240802103 นางสาวชญาดา ชำนินอก ทัศนศิลป์10
4 6240802104 นางสาวชนม์นพรรณ โตจะโปะ ทัศนศิลป์10
5 6240802109 นางสาวรติพร วรหสังค์ ทัศนศิลป์10
6 6240802110 นางสาวฤดี ศรีพิลัย ทัศนศิลป์10
7 6540303117 นางสาวปรีณาพรรณ คำโพธิ์แสง จีน10
8 6540303118 นางสาวปัทมา เกษียร จีน10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6540704121 นายชาญวิทย์ เรืองมะเริง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
10 6540704124 นายธนดล ยอดพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
11 6540704125 นายธนวัฒน์ บำรุงกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
12 6540704129 นายพีรพัฒน์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
13 6540704205 นางสาวธัญสุดา ด้วงทะเล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
14 6540704207 นางสาวเบญจวรรณ ยิ่งแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
15 6540704213 นางสาวสุชาดา ทนงใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
16 6540704226 นายนราวิชญ์ สุขพิมาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
17 6540704228 นายพงศพัฒน์ โค่นดอนขวาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
18 6640704203 นางสาวนลินทิพย์ พฤทธิสาริกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
19 6640704204 นางสาวเนตรนภา นรินทร์นอก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640704216 นายชัยปณต คนดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704221 นายธนาวัฒน์ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 6640207215 นายณัฐภัทร หนูกระโทก วิทย์กีฬา10
23 6640207235 นายวัลลภ แดนพิมาย วิทย์กีฬา10
24 6640207241 นายเสฎฐวุฒิ นิลสันเทียะ วิทย์กีฬา10
25 6640207434 นายวรทัต หวังเติมกลาง วิทย์กีฬา10
26 6640215108 นายกิตติภพ เสนาจันทร์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
27 6640215126 นายภูริภัทร จันทีนอก เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
28 6640215128 นายรัตน์พงษ์ หงส์พันธุ์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
29 6640215131 นายสิทธิกร มะโนรมย์ เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123