รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา403354 : นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6340202105 นางสาวเกร็จมณี เพ็ชร์หมื่นไวย ชีววิทยา10
2 6340202107 นางสาวเจนจิรา หวังหมู่กลาง ชีววิทยา10
3 6340202108 นางสาวชญาณี พาโส ชีววิทยา10
4 6340202110 นางสาวณัฐกานต์ เจียนกระโทก ชีววิทยา10
5 6340202111 นางสาวดลพร พรมวัง ชีววิทยา10
6 6340202112 นางสาวปวีณา วิหกเหิน ชีววิทยา10
7 6440204101 นางสาวกัณทิมา แซ่ตั้ง ชีววิทยา10
8 6440204102 นางสาวกัลยกร ช้อยจอหอ ชีววิทยา10
9 6440204103 นางสาวกาญจนา สกุลจร ชีววิทยา10
10 6440204104 นางสาวจีรวรรณ เจตนเสน ชีววิทยา10
11 6440204105 นางสาวดวงกมล ศุภธรรมพิทักษ์ ชีววิทยา10
12 6440204106 นางสาวธนพร ประทุมขันธ์ ชีววิทยา10
13 6440204107 นางสาวเนตรลัดดา จิตรักญาติ ชีววิทยา10
14 6440204111 นางสาวพิชญาภรณ์ เชาว์พลกรัง ชีววิทยา10
15 6440204112 นางสาวพิมพ์ชนก บำรุงนา ชีววิทยา10
16 6440204113 นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง เปล่งกระโทก ชีววิทยา10
17 6440204114 นางสาวภัทรสุดา ป้องสีดา ชีววิทยา10
18 6440204115 นางสาวภิรมยา สานนอก ชีววิทยา10
19 6440204116 นางสาววรวลัญช์ ผิวบัว ชีววิทยา10
20 6440204117 นางสาววิภาวี ลอยศักดิ์ ชีววิทยา10
21 6440204120 นางสาวอิสริยาภรณ์ ดาวกระจ่าง ชีววิทยา10
22 6440204121 นายสวพล องอาจไพบูลย์ ชีววิทยา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123