รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061108 : ภาษาจีนกลางพื้นฐาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440302102 นางสาวกรพินธุ์ สุริยา อังกฤษ10
2 6440302119 นางสาวเพชรลดา ขุนภักดี อังกฤษ10
3 6440302210 นางสาวดลนภา ทองใบ อังกฤษ10
4 6440302309 นางสาวณัฐวดี อินเคน อังกฤษ10
5 6440304111 นางสาวณัฐฐศศิ กัญฐกุลณัชธ์ การพัฒนาสังคม10
6 6440307105 นางสาวจณิตา ละพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
7 6440307120 นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ อังกฤษธุรกิจ10
8 6440307127 นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ อังกฤษธุรกิจ10
9 6440307208 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน อังกฤษธุรกิจ10
10 6440307223 นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี อังกฤษธุรกิจ10
11 6440307228 นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
12 6240606217 นายกิตติทัต โรจนถิรปรีดา นิเทศศาสตร์10
13 6440702215 นางสาวธันยพร ขันโพธิ์ โลจิสติกส์10
14 6440702219 นางสาวประวีณา เพียรขุนทด โลจิสติกส์10
15 6440702228 นางสาวรุ่งนภา เชยบุปผา โลจิสติกส์10
16 6440702240 นายธีรวัฒน์ ศิริภูวงษ์ โลจิสติกส์10
17 6440705107 นางสาวณัฏฐธิดา เคนสันเทียะ การตลาด10
18 6440705108 นางสาวณิชานันท์ ถิ่นโคกสูง การตลาด10
19 6440705117 นางสาวสุธิตา จงฟุ้งกลาง การตลาด10
20 6440705122 นายจักรพงศ์ ทองชำนาญ การตลาด10
21 6440705125 นายถิรสวัสดิ์ ประคำ การตลาด10
22 6440705128 นายภูมินทร์ เพ็ชรสูงเนิน การตลาด10
23 6440707101 นางสาวกัญญาณี ประเสริฐดี การเงิน10
24 6440707102 นางสาวเกตน์สิรี ตัวสระเกษ การเงิน10
25 6440707103 นางสาวขนิษฐา กฤษณะสุวรรณ การเงิน10
26 6440707104 นางสาวชัชฎาภรณ์ พันธุ์บัว การเงิน10
27 6440707108 นางสาวพงษ์ศิณีย์ ขันมณีชานน การเงิน10
28 6440707109 นางสาวพิชญาภา มาลำโกน การเงิน10
29 6441001111 นางสาวปริยาภัทร ชุ่มชัย นิเทศศาสตร์10
30 6441001113 นางสาวพลอยไพลิน โสภาบุตร นิเทศศาสตร์10
31 6441001114 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ นิเทศศาสตร์10
32 6441001119 นางสาวสุดารัตน์ ไพศาล นิเทศศาสตร์10
33 6441001127 นายชลกร มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์10
34 6441001143 นายอัครภัทร เดชพงษ์โสภณ นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6340205105 นางสาวนรีกานต์ มาขุนทด เกษตรศาสตร์10
36 6340205121 นางสาวอรดา ประเสริฐวงค์ เกษตรศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123