รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา207357 : ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6040305110 นางสาวณัฐริการ์ ปนสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
2 6340305101 นางสาวกัญญารัตน์ กสิผล อังกฤษธุรกิจ10
3 6340305104 นางสาวจิราภรณ์ กริบกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
4 6340305107 นางสาวณิชาภัทร เชิญกลาง อังกฤษธุรกิจ10
5 6340305109 นางสาวธัญชนก ศิริสวัสดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
6 6340305119 นางสาวรลิตา หงายกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
7 6340305122 นางสาวสุชาดา ก้อนกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
8 6340305129 นางสาวอาริษา แสงบำรุง อังกฤษธุรกิจ10
9 6340305132 นายจักรกฤษณ์ สุนทรรัตน์ อังกฤษธุรกิจ10
10 6340305133 นายชูจิตร ที่รัก อังกฤษธุรกิจ10
11 6340305134 นายณัฐวุฒิ แก้วฝ่ายนอก อังกฤษธุรกิจ10
12 6340305135 นายณัฐวุฒิ อาศัยป่า อังกฤษธุรกิจ10
13 6340305137 นายภัทรพงศ์ เขียนนอก อังกฤษธุรกิจ10
14 6340305201 นางสาวกัญญาวีร์ คำศรี อังกฤษธุรกิจ10
15 6340305202 นางสาวกิตติญาภรณ์ จ่อยครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
16 6340305204 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง อังกฤษธุรกิจ10
17 6340305205 นางสาวญาสุมินทร์ คัดปัญญา อังกฤษธุรกิจ10
18 6340305206 นางสาวณิชกุล เที่ยงดี อังกฤษธุรกิจ10
19 6340305207 นางสาวดวงกมล ศรีโคตร อังกฤษธุรกิจ72
20 6340305208 นางสาวทิพรดา ถิ่นสอน อังกฤษธุรกิจ10
21 6340305209 นางสาวธัญเรศ ไสยาสน์ อังกฤษธุรกิจ10
22 6340305210 นางสาวธัญสุดา ชื่นโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
23 6340305211 นางสาวน้ำทิพย์ อ้นพร้อม อังกฤษธุรกิจ10
24 6340305213 นางสาวปรางค์ทิพย์ ผดุงเวียง อังกฤษธุรกิจ10
25 6340305214 นางสาวเปรมกมล ลาภกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
26 6340305215 นางสาวพรรณวษา หาญเสมอ อังกฤษธุรกิจ10
27 6340305216 นางสาวพัศสนันท์ ต้อยหมื่นไวย อังกฤษธุรกิจ10
28 6340305218 นางสาวยุภาวัลย์ ไผครบุรี อังกฤษธุรกิจ10
29 6340305220 นางสาวศรีประภา พงษ์พุทธรักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
30 6340305223 นางสาวสุภัสสรา เส็งนา อังกฤษธุรกิจ10
31 6340305224 นางสาวสุริมล นามพทาย อังกฤษธุรกิจ10
32 6340305225 นางสาวหัทยา เพชรประไพ อังกฤษธุรกิจ10
33 6340305227 นางสาวอัญรฎา ศักดีแสง อังกฤษธุรกิจ10
34 6340305229 นางสาวอุบลวรรณ อินทรัพย์ อังกฤษธุรกิจ10
35 6340305231 นายจตุพล เลาะสูงเนิน อังกฤษธุรกิจ10
36 6340305232 นายชัชพงศ์ เจริญภาพ อังกฤษธุรกิจ10
37 6340305234 นายณัฐวุฒิ พันธ์ยาง อังกฤษธุรกิจ10
38 6340305235 นายนนทกานต์ ฉ่ำกลาง อังกฤษธุรกิจ10
39 6340305237 นายวศิน ถนอมพลกรัง อังกฤษธุรกิจ10
40 6440307101 นางสาวกนกพร ตะวงค์ อังกฤษธุรกิจ10
41 6440307103 นางสาวกันยรัตน์ สิงหาวุธ อังกฤษธุรกิจ10
42 6440307106 นางสาวจิดาภา ขำใจ อังกฤษธุรกิจ10
43 6440307109 นางสาวณัฎฐณิชา พลายเนียม อังกฤษธุรกิจ10
44 6440307110 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์นรกุล อังกฤษธุรกิจ10
45 6440307111 นางสาวณิฌาภัทร ไม้กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
46 6440307113 นางสาวนภัส ดาบสมเด็จ อังกฤษธุรกิจ10
47 6440307114 นางสาวบัวคำ ทองคำ อังกฤษธุรกิจ10
48 6440307115 นางสาวปนัสยา กิ่งจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
49 6440307116 นางสาวพรไพลิน ปิ่นสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
50 6440307118 นางสาวพัชรินทร์ โสดา อังกฤษธุรกิจ10
51 6440307121 นางสาววรัญชนา กระออมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
52 6440307122 นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
53 6440307124 นางสาวศจีนรา ศึกษากิจ อังกฤษธุรกิจ10
54 6440307125 นางสาวศิริการ เนตรไธสง อังกฤษธุรกิจ10
55 6440307128 นางสาวสุธาสิณี ผินโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
56 6440307131 นางสาวอานน์ ลินดา นก เวสเกอ อังกฤษธุรกิจ10
57 6440307133 นายกวีศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
58 6440307134 นายธัญเทพ อารีย์วงศ์ อังกฤษธุรกิจ10
59 6440307137 นายสมิทธิ์ เฉิดจังหรีด อังกฤษธุรกิจ10
60 6440307138 นายอนุวัฒน์ ฉวนพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
61 6440307201 นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
62 6440307203 นางสาวกุลธิดา ดีขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
63 6440307206 นางสาวเจนระวี ทวีพุดซา อังกฤษธุรกิจ10
64 6440307207 นางสาวชไมพร ตั้งสุณาวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
65 6440307210 นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา อังกฤษธุรกิจ10
66 6440307211 นางสาวธนวรรณ อินทะเล อังกฤษธุรกิจ10
67 6440307214 นางสาวทัศนันท์ พงษ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
68 6440307217 นางสาวพัชรินทร์ เดชขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
69 6440307218 นางสาวฟ้าอันดา ยิ่งบุรุษ อังกฤษธุรกิจ10
70 6440307222 นางสาววรารัตน์ ปั้นนอก อังกฤษธุรกิจ10
71 6440307229 นางสาวโสรญา ผ่องกลาง อังกฤษธุรกิจ10
72 6440307230 นางสาวอมรรัตน์ ยุ่งทอง อังกฤษธุรกิจ10
73 6440307233 นายธนดล แซงดานุช อังกฤษธุรกิจ10
74 6440307234 นายปรมัติ ขอมีกลาง อังกฤษธุรกิจ10
75 6440307236 นายศรัณย์ มลิวัลย์ อังกฤษธุรกิจ10
76 6440307237 นายสาริษฐ์ ชมวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123