รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP18
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6140701228 นางสาวมานิตา แย้มดงพลอง รปศ.10
2 6640901101 นางสาวกชกร เเสงดาว รปศ.10
3 6640901102 นางสาวกมลรัตน์ เวียงคำ รปศ.10
4 6640901103 นางสาวกัญญาวีย์ จาบกระโทก รปศ.10
5 6640901104 นางสาวจันทกานติ์ ชานอก รปศ.10
6 6640901105 นางสาวจิราภรณ์ นาวิมาร รปศ.10
7 6640901106 นางสาวชนนิกานต์ พาชื่นใจ รปศ.10
8 6640901107 นางสาวชลธิชา ปัจจัยยะกา รปศ.10
9 6640901108 นางสาวณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ รปศ.10
10 6640901109 นางสาวธิญาดา ฝานคำ รปศ.10
11 6640901110 นางสาวนาตยา กงชัยยา รปศ.10
12 6640901111 นางสาวประภัสสร อ่อนศรี รปศ.10
13 6640901113 นางสาวพรศิริ เจริญชีพ รปศ.10
14 6640901114 นางสาวพัตรพิมล คืบขุนทด รปศ.10
15 6640901115 นางสาวเพียงนภา เชียวขุนทด รปศ.10
16 6640901116 นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด รปศ.10
17 6640901117 นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ รปศ.10
18 6640901119 นางสาววรนุช เพียอินทร์ รปศ.10
19 6640901120 นางสาวศรัญย์พร วงษ์ทอง รปศ.10
20 6640901121 นางสาวศศิกานต์ อุตตมะบูรณ รปศ.10
21 6640901122 นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง รปศ.10
22 6640901125 นางสาวสุภาสินี เง็บสูงเนิน รปศ.10
23 6640901127 นายกวิน สินสงวน รปศ.10
24 6640901129 นายชลสิทธิ์ รื่นบุญ รปศ.10
25 6640901131 นายธนานพ จิตรักษา รปศ.10
26 6640901132 นายนิธิศ นรเชษฐ์เดชา รปศ.10
27 6640901133 นายพลเทพ หวังบุญกลาง รปศ.10
28 6640901134 นายวงศกร พืชทองหลาง รปศ.10
29 6640901136 นายสิริธีรภัทร เนตรสูงเนิน รปศ.10
30 6640901202 นางสาวกรรณิกา เสยกระโทก รปศ.10
31 6640901205 นางสาวจุฑาทิพย์ นาคคำ รปศ.10
32 6640901207 นางสาวชลธิชา เสียนขุนทด รปศ.10
33 6640901209 นางสาวธีริศรา ใจซื่อ รปศ.10
34 6640901210 นางสาวนาตยา แพ่งฉิมพลี รปศ.10
35 6640901212 นางสาวปิยมาภรณ์ เทินษะเกต รปศ.10
36 6640901213 นางสาวพัชรมณี ขบูรณ์รัมย์ รปศ.10
37 6640901216 นางสาวมนัสวี โยเหลา รปศ.10
38 6640901217 นางสาวรดามณี นารีจันทร์ รปศ.10
39 6640901218 นางสาวลักษิกา กิขุนทด รปศ.10
40 6640901219 นางสาววรัญญา สุยโพธิ์น้อย รปศ.10
41 6640901221 นางสาวศศินา เจียนมะเริง รปศ.10
42 6640901222 นางสาวศุภรัตน์ สุวรรณ์ รปศ.10
43 6640901227 นายกิตติพงศ์ จงรั้งกลาง รปศ.10
44 6640901228 นายจักรภพ เรืองไพศาล รปศ.10
45 6640901229 นายชัชชัย คุ้มวิริยะกุล รปศ.10
46 6640901230 นายณัฑฐวัฒน์ วงศ์รัตนากร รปศ.10
47 6640901231 นายธัญพิสิษฐ์ จันหนองหว้า รปศ.10
48 6640901232 นายเนติบัณฑิต แม่นปืน รปศ.10
49 6640901233 นายภูมิพลัง เทนโสภา รปศ.10
50 6640901234 นายวชิรวิชญ์ บุญเรืองเศรษฐ รปศ.10
51 6640901235 นายศุภณัฏฐ์ โพธิ์บุดดี รปศ.10
52 6640901236 นายสุภวิชญ์ ทุมกลาง รปศ.10
53 6640901237 นางสาวสิริยากร จัตุภัทรกุล รปศ.10
54 6640901306 นางสาวชนากานต์ บาทตะคุ รปศ.10
55 6640901307 นางสาวชัชฎาภรณ์ อ่อนดี รปศ.10
56 6640901308 นางสาวธนัชชา ลักษณพรหม รปศ.10
57 6640901309 นางสาวนวรัตน์ บุญอ้อย รปศ.10
58 6640901314 นางสาวพีรดา เฉยกระโทก รปศ.10
59 6640901316 นางสาวมาริสา ปีกกระโทก รปศ.10
60 6640901317 นางสาวรัชชานันท์ ตวยกระโทก รปศ.10
61 6640901323 นางสาวสุชาวดี หวังคุ้มกลาง รปศ.10
62 6640901324 นางสาวสุภัสสรา ชาริโท รปศ.10
63 6640901326 นายกรกช นฤมาณนลินี รปศ.10
64 6640901327 นายกิตติภูมิ ต่อชีพ รปศ.72
65 6640901330 นายตนุภัทร จับใจเหมาะ รปศ.10
66 6640901401 นางสาวกมลชนก แก้ววิจิตร รปศ.10
67 6640901417 นางสาวลลดา สุขเจริญ รปศ.10
68 6640901418 นางสาววนัสนันท์ เงียบจังหรีด รปศ.10
69 6640901427 นายคุณากร ไวยาประโคน รปศ.10
70 6640901430 นายธนดล เพ็ญโคกกรวด รปศ.10
71 6640901432 นายปฏิภาณ น้อยกลาง รปศ.10
72 6640901436 นายอภิสาน ศักดิ์อุดม รปศ.10
73 6640901437 นางสาวสิริโสภา ปิ่นสุวรรณ รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123