รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000401 : คนราชภัฏ
กลุ่มP19
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640901112 นางสาวปาริชาต ทุมยา รปศ.10
2 6640901118 นางสาวลักษณารีย์ แสนทอง รปศ.10
3 6640901123 นางสาวสุกัญญา เตียนพลกรัง รปศ.10
4 6640901124 นางสาวสุธิมา ศิริบูรณ์ รปศ.10
5 6640901126 นางสาวอารียา พุ่มจันทร์ รปศ.10
6 6640901128 นายจักรพรรดิ์ ชัยฤทธิ์ รปศ.10
7 6640901130 นายณัฐวุฒิ วรชาติ รปศ.10
8 6640901135 นายวิชญะ ถ่างกระโทก รปศ.10
9 6640901138 นายจิรภาส ทบมาตร รปศ.10
10 6640901201 นางสาวกชวรรณ พุทธลา รปศ.10
11 6640901203 นางสาวกาญจนา มิ่งมา รปศ.10
12 6640901206 นางสาวชนัญญ์ธนิษฐ์ โนนสันเทียะ รปศ.10
13 6640901208 นางสาวธนพร ดีจริง รปศ.10
14 6640901211 นางสาวปรียาภรณ์ ทองกระทุ่ม รปศ.10
15 6640901214 นางสาวพิมลพรรณ สิทธิขุนทด รปศ.10
16 6640901215 นางสาวภัทรศยา แพวตะคุ รปศ.10
17 6640901220 นางสาวศรัณญา นิทรัพย์ รปศ.10
18 6640901223 นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร รปศ.10
19 6640901224 นางสาวสุนิษา ลานอก รปศ.10
20 6640901225 นางสาวเสาวรส แก้วก่ำ รปศ.10
21 6640901226 นางสาวอิงภา โอปมาวุฒิกุล รปศ.10
22 6640901301 นางสาวกนกวรรณ หมั่นกระโทก รปศ.10
23 6640901302 นางสาวกังสดาล กุญชร รปศ.10
24 6640901303 นางสาวคัทรียา ฆ้องนอก รปศ.10
25 6640901304 นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก รปศ.10
26 6640901305 นางสาวจุฑามาศ จงรักภักดี รปศ.10
27 6640901310 นางสาวปภาวรินทร์ มุ่งโตกลาง รปศ.10
28 6640901311 นางสาวปวันรัตน์ ดายกระโทก รปศ.10
29 6640901312 นางสาวปุริมา ผิวฉิมพลี รปศ.10
30 6640901313 นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์แก้ว รปศ.10
31 6640901315 นางสาวมณฑกานต์ บุญยะรด รปศ.10
32 6640901318 นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ รปศ.10
33 6640901319 นางสาววาวา นาประจักษ์ รปศ.10
34 6640901320 นางสาวศรีสกุลกาญจน์ เจิมแหล่ รปศ.10
35 6640901321 นางสาวศิรินภา ชิดนอก รปศ.10
36 6640901322 นางสาวสกาวรัตน์ บำรุงนา รปศ.10
37 6640901325 นางสาวอรัญญา เกษสุวรรณ์ รปศ.10
38 6640901328 นายจีราวัฒน์ ประดิษฐจา รปศ.10
39 6640901329 นายณฐภน ฉอมไธสง รปศ.10
40 6640901332 นายบารเมษฐ์ สีดาบัว รปศ.10
41 6640901333 นายภูรินทร์ ชุ่มสันเทียะ รปศ.10
42 6640901335 นายสรวิชญ์ ชาตะเคน รปศ.10
43 6640901336 นายอภิรักษ์ คบทองหลาง รปศ.10
44 6640901337 นายณัฐกิตติ์ ชินเกษม รปศ.10
45 6640901402 นางสาวกัญญารัตน์ ออไธสง รปศ.10
46 6640901403 นางสาวจริญญา หินสูงเนิน รปศ.10
47 6640901404 นางสาวจิรัฐติกาล แกงขุนทด รปศ.10
48 6640901405 นางสาวเจนจิรา ถี่กระโทก รปศ.10
49 6640901406 นางสาวชมพูนุช หมั่นกระโทก รปศ.10
50 6640901407 นางสาวซาร่า เมนน่า รปศ.10
51 6640901408 นางสาวธัญญาพร ชัญถาวร รปศ.10
52 6640901409 นางสาวนัฐธิดา รั่งกระโทก  รปศ.10
53 6640901410 นางสาวประกายมาศ รุ่มเริง รปศ.10
54 6640901411 นางสาวปัณณพร ประชิดครบุรี รปศ.10
55 6640901412 นางสาวเปรมวดี หาญขุนทด รปศ.10
56 6640901413 นางสาวพัฒน์นารี นาคเสนีย์ รปศ.10
57 6640901414 นางสาวพีวิตรา นาดสูงเนิน รปศ.10
58 6640901415 นางสาวมทินา สมญา รปศ.10
59 6640901416 นางสาวมุทิตา ก้านสันเทียะ รปศ.10
60 6640901419 นางสาววิภาวี เพิ่มกลาง รปศ.10
61 6640901420 นางสาวศศิกาญน์ แซ่ลิ้ม รปศ.10
62 6640901421 นางสาวศิริวรรณ แจ้งจิตร รปศ.10
63 6640901422 นางสาวสุกัญญา จันทร์คำ รปศ.10
64 6640901423 นางสาวสุธิดา เหมกระโทก รปศ.60
65 6640901424 นางสาวสุภาวิดา คชสีห์ รปศ.10
66 6640901425 นางสาวอริสรา สอนกลาง รปศ.10
67 6640901426 นายกลยุทธ ศรีประทาย รปศ.10
68 6640901428 นายเจษฎาภรณ์ ชัยปัญญา รปศ.10
69 6640901429 นายณภัทร อัยแก้ว รปศ.10
70 6640901431 นายนิติธร มามขุนทด รปศ.10
71 6640901433 นายมงคล คงนุรัตน์ รปศ.10
72 6640901435 นายสาธิต ขำหินตั้ง รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123