รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540303113 นางสาวธวัลฤทัย สุดสันเทียะ จีน10
2 6540303117 นางสาวปรีณาพรรณ คำโพธิ์แสง จีน10
3 6540303132 นางสาวสิริยากร มังตะกรรณ์ จีน10
4 6640302416 นางสาวพิชชาพร ศรีนอเนตร อังกฤษ10
5 6640601107 นางสาวโชติกา ทับทัน นิเทศศิลป์10
6 6640601111 นางสาวปุณณาสา ศิริเวช นิเทศศิลป์10
7 6640601112 นางสาวแพรวา โดนจอหอ นิเทศศิลป์10
8 6640601114 นางสาวยุวรินทร์ คงคำ นิเทศศิลป์10
9 6640601116 นางสาวศศิกานต์ โคมสูงเนิน นิเทศศิลป์10
10 6640601123 นางสาวอารยา กล่อมไธสง นิเทศศิลป์10
11 6640901117 นางสาวเมธาวี ยุระปักษ์ รปศ.10
12 6640901122 นางสาวศิโรรัตน์ รุ่งกลาง รปศ.10
13 6640901134 นายวงศกร พืชทองหลาง รปศ.10
14 6640901223 นางสาวสุชาดา อรรถนนทกร รปศ.10
15 6640901304 นางสาวจิรนันท์ เศรษฐกระโทก รปศ.10
16 6641801312 นางสาวพนิตนันท์ ขิขุนทด ร.บ.10
17 6641801319 นางสาววีรญาภรณ์ แสงจักร์ ร.บ.10
18 6641801321 นางสาวสมิตานัน พลฉิม ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6540701205 นางสาวขวัญเเก้ว ศรีสมภาร การจัดการ10
20 6540701219 นางสาวปรียากร ประกอบธรรม การจัดการ10
21 6540701238 นางสาวฮาริตรา กองใหญ่กลาง การจัดการ10
22 6540701247 นางสาวศุภรัตน์ ชีโพธิ์ การจัดการ10
23 6640310101 นางสาวกชนันท์ แหวนเงิน การโรงแรม10
24 6640310117 นางสาวธัญธร มุดครบุรี การโรงแรม10
25 6640310133 นางสาวอาทิตยา ปทุมสูตร การโรงแรม10
26 6640702111 นางสาวปรารีย์ญา ทองนอก โลจิสติกส์10
27 6640702205 นางสาวฐิติรัตน์ ไปรแดน โลจิสติกส์10
28 6640702208 นางสาวทิฆัมพร ประกอบผล โลจิสติกส์10
29 6640702210 นางสาวเบญจพร แก้วไพทูรย์ โลจิสติกส์10
30 6640702219 นางสาววิรินญา มาลา โลจิสติกส์10
31 6640704203 นางสาวนลินทิพย์ พฤทธิสาริกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ72
32 6640705228 นายกนก ร่ายสูงเนิน การตลาด72
33 6641601101 นางสาวกชพร แหวนเงิน บัญชี10
34 6641601237 นายสุพร ปางไธสง บัญชี10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
35 6540207314 นายชลชาติ ไชยณรงค์ วิทย์กีฬา10
36 6540207322 นายธีรภัทร ฉลองกลาง วิทย์กีฬา10
37 6540210121 นายอนุสรณ์ ขอหน่วงกลาง เกษตรศาสตร์10
38 6640208114 นางสาวนวนิกา พาทอง เทคนิคการสัตวแพทย์10
39 6640208124 นางสาวสุทธิดา อาสาเนย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
40 6640210122 นายวีรศรุต ฤทธิ์หมุน เกษตรศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123