รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302313 นางสาวปภาดา พานงูเหลือม อังกฤษ10
2 6640307212 นางสาวเบญญาภรณ์ ป้อมจัตุรัส อังกฤษธุรกิจ10
 คณะวิทยาการจัดการ
3 6540310127 นางสาวสุวิชาดา เหลาคม การโรงแรม10
4 6540310131 นายธนวรรธก์ ขอพิมาย การโรงแรม10
5 6540310132 นายธิติพัฒน์ หงษ์เปล่ง การโรงแรม10
6 6540310134 นายนพสินธุ์ แก้วเล็ก การโรงแรม10
7 6640701232 นายคิรากร ครเกษม การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 6640202115 นายณัฐชัย เชียงใหม่ วิทย์ สวล.10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
9 6640801212 นางสาวนริศรา อ้อมวิหาร สาธารณสุขชุมชน10
10 6640801214 นางสาวนิภัสสร อาบสุวรรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
11 6640801229 นางสาวสุขฤดี อินทร์เสวก สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123