รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540501419 นางสาววารุณี ตาลสิทธิ์ นิติ10
2 6540602106 นายชนนทร เลี่ยมคูณ ทัศนศิลป์10
3 6540602109 นายธนวัฒน์ นามศรีประเสริฐ ทัศนศิลป์10
4 6540602113 นายสุรชาติ ขัดโพธิ์ ทัศนศิลป์10
5 6540901332 นายณัชพล ประมัดสระน้อย รปศ.72
6 6640501235 นายนนทนันต์ ราศรี นิติ10
7 6641801121 นางสาวศิริธิดา ขุนศักดา ร.บ.10
8 6641801123 นางสาวสุภัสสรา แป้นกลาง ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6540701117 นางสาวบุญญารัตน์ ยวงยิ้ม การจัดการ72
10 6540701121 นางสาวปัญญวรรตน์ แซงทะเล การจัดการ10
11 6540701142 นายธาดา สุวรรณประทีป การจัดการ10
12 6640705229 นายคมกฤษ ภักดี การตลาด10
13 6640705231 นายชลชัย ศิลปะ การตลาด10
14 6640705235 นายธนบูลย์ นิลบดี การตลาด10
15 6640705236 นายปฐมภูมิ พรมเทา การตลาด10
16 6640705237 นายปรินทร สุดหอม การตลาด10
17 6640705241 นายอรุณินท์ จันทร์สด การตลาด10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 6640212117 นายวิวรรธน์ แพงห่อพาน เทคโนอาหาร10
19 6640212118 นางสาวสรัยณี แนน เทคโนอาหาร10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 6640801209 นางสาวณัฐกมล พูนหนองแวง สาธารณสุขชุมชน10
21 6640801210 นางสาวณัฐธิดา ทองดี สาธารณสุขชุมชน10
22 6640801216 นางสาวเปรมมิกา พันจันทึก สาธารณสุขชุมชน10
23 6640801219 นางสาวภัทรธิดา พอกพูน สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123