รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640304101 นางสาวกัญญาภัค จงกล พัฒนาสังคม10
2 6640304104 นางสาวจิดาภา สาระ พัฒนาสังคม10
3 6640304112 นางสาวเปรมฤทัย วัยวิจิตร พัฒนาสังคม10
4 6640501303 นางสาวกาญจนา นุขุนทด นิติ10
5 6640501423 นางสาววิลาวรรณ ช้างน้ำ นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
6 6640701137 นายพสิษฐ์ เพียงโงก การจัดการ10
7 6640701339 นายบุญญฤทธิ์ ซาเวียง การจัดการ10
8 6640702115 นางสาวภริดา ตั้งสมบูรณ์ โลจิสติกส์10
9 6640702309 นางสาวนิธยาภรณ์ สมศรี โลจิสติกส์10
10 6640704110 นางสาวสิรินดา มีชำนาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 6640201128 นางสาวอภัสรา ทองเดื่อ คหกรรม10
12 6640208116 นางสาวพรพิมล บำรุงเขต เทคนิคการสัตวแพทย์10
13 6640208122 นางสาวศุภสุดา แก้วสารภูมิ เทคนิคการสัตวแพทย์10
14 6640208123 นางสาวสาวิกา หงษ์หาร เทคนิคการสัตวแพทย์10
15 6640210101 นางสาวแก้วตา น้อยนิล เกษตรศาสตร์10
16 6640210102 นางสาวชลลดา คำหว่าน เกษตรศาสตร์72
17 6640210103 นางสาวชาลิสา ทุ่งกระโทก เกษตรศาสตร์10
18 6640210117 นายธนากร สุดแสง เกษตรศาสตร์10
19 6640210123 นายศิวัฒน์ ชอบสอาด เกษตรศาสตร์10
20 6640212101 นางสาวณัชชา นิสสัย เทคโนอาหาร10
21 6640212109 นางสาวโอรสา ร่วมชื่น เทคโนอาหาร10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
22 6641403105 นายกษิดิส โคตรศรีเมือง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
23 6641403119 นายธิบดินทร์ พรรณสันถาน วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 6640801105 นางสาวขวัญจิรา ผดุงตาล สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123