รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302202 นางสาวขวัญจิรา นมัสการ อังกฤษ10
2 6540302208 นางสาวณัชฌาวดี ช่างแก้ว อังกฤษ10
3 6540302211 นางสาวปนัดดา จริตรัมย์ อังกฤษ10
4 6540302217 นางสาวเมทินิล นากองศรี อังกฤษ10
5 6540302222 นางสาวศศิวิมล เพียงสูงเนิน อังกฤษ10
6 6540302227 นางสาวอนุสา ปิยะ อังกฤษ10
7 6640301101 นางสาวกมลวรรณ มงกุฎสระน้อย ไทย10
8 6640301105 นางสาวขนิษฐา ไชยสูงเนิน ไทย10
9 6640301113 นางสาวณัฐธิดา มูลยราษฎร์ ไทย10
10 6640301116 นางสาวนภาพร งามสง่า ไทย10
11 6640301122 นางสาวมนัชญา เทนอิสระ ไทย10
12 6640301136 นางสาวอรพิน กัณหาเขียว ไทย10
13 6640302102 นางสาวกัณทิมา ปลิงกระโทก อังกฤษ10
14 6640302108 นางสาวณัฐธิดา ศิลป์ประกอบ อังกฤษ10
15 6640302118 นางสาวพิยดา พิมูลขันธ์ อังกฤษ72
16 6640302225 นางสาวเสาวลักษณ์ ปลั่งกลาง อังกฤษ10
17 6640302401 นางสาวกมลนัทธ์ พวงสำเภา อังกฤษ10
18 6640901332 นายบารเมษฐ์ สีดาบัว รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6640704112 นางสาวอลิษา แสนกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
20 6640704120 นายเทียนชัย พิศเกาะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
21 6640704132 นายวรพล หาสีเสียด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 6540207110 นายกฤษนัย มะไลไธสง วิทย์กีฬา72
23 6540207115 นายชลนที ภักดีจอหอ วิทย์กีฬา10
24 6540207133 นายศุภชัย ตวงไธสง วิทย์กีฬา10
25 6540207140 นายเอกสิทธิ์ รื่นณรงค์ วิทย์กีฬา10
26 6540207338 นายอัครเดช เพิ่มไธสง วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
27 6540216122 นางสาวปวีณา บุญสวัสดิ์ อาชีวอนามัย10
28 6540216126 นางสาวพิมพ์ชนก ฉิมจารย์ อาชีวอนามัย10
29 6540216147 นางสาวอัญชลี มีลาภ อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123