รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540307104 นางสาวชลธิชา ชะโลมกลาง อังกฤษธุรกิจ72
2 6640302232 นายธนกร เทิ่งขุนทด อังกฤษ10
3 6640302234 นายนนทกร ขันบุรี อังกฤษ10
4 6640302237 นายวรายุทธ วิเศษรัตน์ อังกฤษ10
5 6640302319 นางสาวภครมัย รัตนสมบูรณ์ อังกฤษ10
6 6640302327 นางสาวออมสิน นอกสา อังกฤษ60
7 6640501103 นางสาวกัญติมา มูลจันทร์ นิติ10
8 6640501207 นางสาวชนิสรา ทิพสุทัต นิติ10
9 6640501310 นางสาวดรุณี เอี้ยงสูงเนิน นิติ10
10 6640601101 นางสาวจรรย์กมล สินธุวงสานนท์ นิเทศศิลป์10
11 6640601102 นางสาวจักษณา จินดามุข นิเทศศิลป์10
12 6640601104 นางสาวจิรประภา สังศิลปเวช นิเทศศิลป์10
13 6640601129 นายธนพัฒน์ รอดเวียง นิเทศศิลป์10
14 6640601139 นายวิชชากร พันธุ์รักษา นิเทศศิลป์10
15 6640601140 นายศราวุฒิ สันตะคุ นิเทศศิลป์10
16 6640601142 นายปัญญา เวียกไธสง นิเทศศิลป์10
 คณะวิทยาการจัดการ
17 6541901102 นายเมฆินทร์ ฟุงสูงเนิน ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
18 6641601116 นางสาวปาริชาต สัจจะ บัญชี10
19 6641601205 นางสาวชลธิชา มุ่งผลกลาง บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123