รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640302203 นางสาวเกวลี ดวงจันนี อังกฤษ10
2 6640302211 นางสาวน้ำทิพย์ บุญเจริญ อังกฤษ10
3 6640302223 นางสาววรรณวิสา ขวัญยืน อังกฤษ72
4 6640501240 นายศุภกร ติชัยพะเนา นิติ10
5 6641801236 นายภูริณัฐ มณีรัตนพันธ์ ร.บ.10
6 6641801237 นายรัชตะ โม่อ่อน ร.บ.10
7 6641801239 นายอดิสรณ์ ใหญ่กระโทก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
8 6640701132 นายกฤษดา วิจบ การจัดการ10
9 6640701136 นายปฏิภาณ สุจริยา การจัดการ10
10 6640701235 นายบัณฑิต ศรีนอก การจัดการ10
11 6641001111 นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 6640202102 นางสาวกมลชนก ปืนโก วิทย์ สวล.10
13 6640202104 นางสาวจารุวรรณ จันทร์ถนอม วิทย์ สวล.10
14 6640202110 นางสาวทิพานัน แสงกล้า วิทย์ สวล.10
15 6640202111 นางสาวเปมิกา สมพลกรัง วิทย์ สวล.10
16 6640202117 นายอิศรานุวัฒน์ ศรีเพ็ชร วิทย์ สวล.10
17 6640207234 นายราชันย์ อะถมพรมราช วิทย์กีฬา10
18 6640210105 นายปฐวี สมัครณรงค์ เกษตรศาสตร์10
19 6640210106 นางสาวมัฌฌิมา แนบกลาง เกษตรศาสตร์10
20 6640210107 นางสาวรักษิณา อุนารัมย์ เกษตรศาสตร์72
21 6640210110 นายกิตติชัย อาจหาญ เกษตรศาสตร์10
22 6640210111 นายขวัญกล้า ซากระโทก เกษตรศาสตร์10
23 6640210116 นายทักษิณากรณ์ ทองอินทร์ เกษตรศาสตร์10
24 6640210119 นายบุญฤทธิ์ คันสร เกษตรศาสตร์10
25 6640210124 นายศุทธิกร ผลเจริญ เกษตรศาสตร์10
26 6640210125 นายศุภวิชญ์ เยาว์สูงเนิน เกษตรศาสตร์10
27 6640210128 นายอดิชาต ปรีชา เกษตรศาสตร์10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
28 6641401101 นางสาวขวัญฤทัย หาดขุนทด วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
29 6641401104 นางสาวธารารัตน์ โนนวิเศษ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
30 6641401106 นางสาวบุรินรัตน์ แบบสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม72
31 6641401108 นางสาวพรรพษา จอมสันเทียะ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
32 6641401120 นายภูริภัทร ทั่งพรม วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
33 6640217118 นางสาวพรเพ็ญนภา สุวรรณ อนามัยสิ่งแวดล้อม72
34 6640217123 นางสาวรัชนีกร หอมหวล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
35 6640217132 นางสาวสุธิตา ศรีสิงห์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123