รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540301107 นางสาวจิรประภา แสงงาม ไทย10
2 6540301113 นางสาวพรทิพย์ ลูกชัยสง ไทย10
3 6540301119 นางสาวรุ่งฝน วงศ์แก้ว ไทย10
4 6540301129 นางสาวอารียา พันธ์สวัสดิ์ ไทย10
5 6540306137 นายวรเมธ ศรีสวัสดิ์ ญี่ปุ่น10
6 6540901312 นางสาวพรชิตา คือพันดุง รปศ.10
7 6540901314 นางสาวพิมพ์พา สาสุนันท์ รปศ.10
8 6540901315 นางสาวเพ็ญนภา น้อมจันทึก รปศ.10
9 6540901319 นางสาววรัญญา โภคาเทพ รปศ.10
10 6540901325 นางสาวสุวิมล แทนรินทร์ รปศ.10
11 6540901326 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ รปศ.10
12 6540901327 นางสาวอารียา มุ่งปั่นกลาง รปศ.10
13 6540901328 นายกฤตภาส ใช้คง รปศ.10
14 6540901329 นายกิตติศักดิ์ นาคพานิช รปศ.10
15 6540901331 นายชาคริต กินขุนทด รปศ.10
16 6540901335 นายธารทอง เสาะขุนทด รปศ.10
17 6540901337 นายภคพล สุภาพวิบูลย์ รปศ.10
18 6540901338 นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด รปศ.10
19 6541801207 นางสาวณัฐชา สุขจันทึก ร.บ.10
20 6541801210 นางสาวธนภรณ์ เรียงทอง ร.บ.10
21 6541801211 นางสาวนพมาศ วรธงไชย ร.บ.10
22 6541801227 นางสาวสิริวิมล มหาทัน ร.บ.10
23 6640301112 นางสาวณัฐณิชา ประวิง ไทย10
24 6640301141 นายมนัญชัย แพงจันทึก ไทย10
25 6640302104 นางสาวจิรภัทร์ เรืองจันทึก อังกฤษ10
26 6640302216 นางสาวพรพิชา โชว์สูงเนิน อังกฤษ10
27 6640302404 นางสาวชญาดา เพชรรักษา อังกฤษ10
28 6640302407 นางสาวณัฐธิดา บุดดา อังกฤษ10
29 6640302408 นางสาวณิชาพัชร์ กล้าหาญ อังกฤษ10
 คณะวิทยาการจัดการ
30 6540701123 นางสาวปิยารัตน์ บุญมา การจัดการ10
31 6540701134 นางสาวศิโรรัตน์ ไทยป้อม การจัดการ10
32 6540701136 นางสาวสุธาศินี ดีแท้ การจัดการ10
33 6540701223 นางสาวพรชิตา เศษดา การจัดการ10
34 6540704133 นายอภิวิชญ์ อาจคงหาญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6540705133 นายสิรวิชญ์ จรูญทรัพย์วัฒนะ การตลาด10
36 6540705135 นายอภิวิชย์ พานิชนอก การตลาด10
37 6540706116 นายณัฏฐวัฒน์ ไพรวิจารณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
38 6541101106 นางสาวทัศนีย์ เขียนโคกกรวด เศรษฐศาสตร์10
39 6541101116 นายกฤษกร แว่นไธสง เศรษฐศาสตร์10
40 6541101117 นายธนภัทร จานแก้ว เศรษฐศาสตร์10
41 6541901101 นางสาวกัญญารัตน์ รักจันทึก ทล.บ. (การจัดการข้อมูลดิจิทัล)10
42 6640704206 นางสาวปาริชาติ เปราะจันทึก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123