รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540302110 นางสาวธัญชนก เทือกกอง อังกฤษ10
2 6540302114 นางสาวพัชราภา ลบบำรุง อังกฤษ10
3 6540302137 นายพงศพัศ พองขุนทด อังกฤษ10
4 6540302139 นายเมธา ชุ่มขุนทด อังกฤษ10
5 6540302140 นายวีรร์ดัม มาซอ อังกฤษ10
6 6540304102 นางสาวกนกอร กอสูงเนิน พัฒนาสังคม10
7 6540304116 นางสาววาสนา ปลูกชัยภูมิ พัฒนาสังคม10
8 6540307122 นางสาวสุธิชา ดกขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
9 6540307202 นางสาวเกศนิภา หอมแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
10 6540307207 นางสาวณัฐสุดา เรืองโรจน์แข อังกฤษธุรกิจ10
11 6540307319 นางสาววิลาลักษณ์ กรุงสันเทียะ อังกฤษธุรกิจ10
12 6540601103 นางสาวจารุนิภา ปิตาทาโน นิเทศศิลป์10
13 6540601104 นางสาวจิรภิญญา เนียมีดี นิเทศศิลป์10
14 6540901208 นางสาวธันย์ชนก มณีศรี รปศ.10
15 6540901213 นางสาวพรพรหม สุวรรณภูมิ รปศ.10
16 6540901217 นางสาวรัตนา ลายนอก รปศ.10
17 6541801339 นายภูริณัฐ ตาลชัย ร.บ.10
18 6640301125 นางสาวรุ้งฟ้า สงครามชัย ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
19 6540701116 นางสาวนิศิตา ชงชิด การจัดการ10
20 6541101201 นางสาวฐิตาภา ผลกระโทก เศรษฐศาสตร์10
21 6541101202 นางสาวธินัฎฎา ยิ้มมา เศรษฐศาสตร์10
22 6541101204 นางสาวปรียานุช พิมประสาร เศรษฐศาสตร์10
23 6640702130 นายพีระวิทย์ โพธิ์ชัย โลจิสติกส์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 6540201104 นางสาวขจรนันท์ ปุราทะกา คหกรรม10
25 6540201114 นางสาวเปรมวดี สุดเนตร คหกรรม10
26 6540201119 นางสาวศศิประภา ขอสินกลาง คหกรรม10
27 6540201120 นางสาวศิริวรรณ คลุ้มกระโทก คหกรรม10
28 6540201122 นางสาวอมรรัตน์ ฟังสันเทียะ คหกรรม10
29 6540201123 นางสาวอรวรรณ นิลไสล คหกรรม10
30 6540201125 นายจักรกฤษ ปัญญารักษ์ คหกรรม10
31 6540201129 นายยศกร ชัยภูมิ คหกรรม10
32 6540201131 นายสรวิศ ชำนาญนาค คหกรรม10
33 6540201132 นายสุทธิภรณ์ ม่วงขวัญ คหกรรม10
34 6540201134 นางสาวสุนิสา แดงสุวรรณ คหกรรม10
35 6540207420 นายธนกฤต ชาญอนุสรสิทธิ์ วิทย์กีฬา10
36 6540207434 นายสุวิจักขณ์ ภิญโญ วิทย์กีฬา10
37 6540213115 นายธิรวุฒิ กือสันเทียะ วิทย์คอม10
38 6540213126 นายสรายุทธ์ เซกระโทก วิทย์คอม10
39 6640204122 นางสาวสุธิรา แกขุนทด ชีววิทยา60
40 6640204203 นางสาวสุชาวดี งอนกระโทก ชีววิทยา10
41 6640212104 นางสาวภัทรานันท์ ม่วงเพชร เทคโนอาหาร10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
42 6641402121 นายภูมิศิษฏ์ จตุรภัทรรักษ์ วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
43 6640801202 นางสาวกิตติญา มนตรี สาธารณสุขชุมชน10
44 6640801203 นางสาวกิตติยา สุทธิโคตร สาธารณสุขชุมชน10
45 6640801204 นางสาวขวัญจิรา จงเพ็งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
46 6640801222 นางสาวรัชนีฉาย ประกอบผล สาธารณสุขชุมชน10
47 6640801237 นายชัยนันท์ สงนอก สาธารณสุขชุมชน10
48 6640801238 นายธนาภิรักษ์ สิมพราช สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123