รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6540305111 นายจีรศักดิ์ ชีพจำเป็น สารสนเทศศาสตร์ฯ10
2 6540305113 นายปติพล เย็นสบาย สารสนเทศศาสตร์ฯ10
3 6540305114 นายรุ่งรัตน์ ตูพานิช สารสนเทศศาสตร์ฯ10
4 6541801119 นางสาวแพรพลอย หมื่นฤทธิ์ ร.บ.10
5 6541801131 นางสาวเสาวลักษ์ อุ่นทรัพย์ ร.บ.10
6 6541801223 นางสาววัลคณา ด้วงสีม่วง ร.บ.10
7 6541801231 นางสาวแสงดาว ทองดี ร.บ.10
8 6541801238 นายปัญญา ซึมกระโทก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6540701302 นางสาวกิตติยาภา ไทยพุทรา การจัดการ10
10 6540701308 นางสาวภูริชญา ศรีบุญเพ็ง การจัดการ10
11 6640309101 นางสาวกชกร แบบกระโทก อุตท่องเที่ยว10
12 6640309102 นางสาวจันทิมา เขียมสันเทียะ อุตท่องเที่ยว10
13 6640309107 นางสาวณัฐธิชา กรุงโคกกรวด อุตท่องเที่ยว10
14 6640309119 นางสาวอรไพริน ด่านกระโทก อุตท่องเที่ยว10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 6540207240 นายกฤษฎา เจนบ้านผือ วิทย์กีฬา10
16 6540213110 นายจักริน ศรีวงษ์ วิทย์คอม10
17 6540213119 นายพิทยา นารถสมบูรณ์ วิทย์คอม10
18 6540213122 นายวิสุทธิยา ทับกระโทก วิทย์คอม10
19 6540213214 นายธิติวรรธ สิริพัฒน์ธนโชติ วิทย์คอม72
20 6540213221 นายรัชชานนท์ ขุนทองพลัดประเสริฐ วิทย์คอม10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
21 6541402101 นางสาวกัญญากร อาสานอก วิศวกรรมการก่อสร้าง10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 6640801111 นางสาวณัฐวิภา ครุฑอินทร์ สาธารณสุขชุมชน10
23 6640801114 นางสาวนิชุดา จูมพิลา สาธารณสุขชุมชน10
24 6640801123 นางสาวรัญรัศมี หวังมวนกลาง สาธารณสุขชุมชน10
25 6640801137 นางสาวเเพรวา นาโม สาธารณสุขชุมชน10
26 6640801228 นางสาวสิริวรรณา บุญโต สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123