รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002125 : ศาสนานำชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6541801311 นางสาวนราภรณ์ แผ้วครบุรี ร.บ.10
2 6541801325 นางสาวศิรประภา เสิดเกลือ ร.บ.10
3 6640301142 นายศุภณัฐ ทองอาจ ไทย10
4 6640301145 นางสาวณัฎฐนิชา บุญพลี ไทย10
5 6640501104 นางสาวกานพิชชา นาคะพงศ์พันธ์ นิติ10
6 6640501335 นายบุญยะสิทธิ์ บุญครอง นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
7 6641101104 นางสาวนิลมณี ภูดงน้อย เศรษฐศาสตร์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
8 6540216119 นางสาวบุญจิรา แก้วสว่าง อาชีวอนามัย10
9 6640801101 นางสาวกนิสราภรณ์ ขำเอนก สาธารณสุขชุมชน10
10 6640801107 นางสาวชฎาภรณ์ บริบูรณ์ สาธารณสุขชุมชน10
11 6640801108 นางสาวชุติมา จันทวาด สาธารณสุขชุมชน10
12 6640801112 นางสาวนริศรา สำลีกลาง สาธารณสุขชุมชน10
13 6640801115 นางสาวนิศารัตน์ ผายกลาง สาธารณสุขชุมชน10
14 6640801119 นางสาวพิริศา แสงสุดสี สาธารณสุขชุมชน10
15 6640801131 นางสาวสุนันทา เลิศสันเทียะ สาธารณสุขชุมชน10
16 6640801234 นางสาวอมรดา สุริยะกุมาร สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123