รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640303233 นางสาวอุทิศา เข้าพิมาย จีน10
2 6640303136 นายธีธัช พรมทอง จีน10
3 6640303123 นางสาววริศรา วงษ์สลุง จีน10
4 6640303131 นางสาวอริสรา มวลชัยภูมิ จีน10
5 6640303128 นางสาวสุธิดา วิชาชัย จีน10
6 6640303108 นางสาวณัฐนิชา ประธรรมยันเต จีน10
7 6640303134 นายก้องเกียรติ แสงงาม จีน10
8 6640303214 นางสาวปัทมวรรณ เนาวฤทธิ์ จีน10
9 6640303313 นางสาวปภัสสร ไชยณรงค์ จีน10
10 6640501312 นางสาวนภัสสร นนตานอก นิติ10
11 6640501230 นายจิรายุ สุวรรณศรี นิติ10
12 6640501123 นางสาววิชชุดา ชมเหิม นิติ10
13 6640501215 นางสาวปรมาภรณ์ สาโร นิติ10
14 6640501328 นายกอปรสิริ สมศรี นิติ10
15 6641801320 นางสาวศศิวิมล สอนลี ร.บ.10
16 6641801232 นายธันวรัตม์ แก้วพงัน ร.บ.10
17 6641801240 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณโกมลชัย ร.บ.10
18 6641801322 นางสาวสุพรรณษา กลิ่นสุคนธ์ ร.บ.10
19 6641801231 นายธนารักษ์ แก้วพรประเสริฐ ร.บ.10
20 6641801238 นายสุทธิพงษ์ พิศนอก ร.บ.10
21 6640901420 นางสาวศศิกาญน์ แซ่ลิ้ม รปศ.10
22 6540901315 นางสาวเพ็ญนภา น้อมจันทึก รปศ.10
23 6540901319 นางสาววรัญญา โภคาเทพ รปศ.10
24 6640901428 นายเจษฎาภรณ์ ชัยปัญญา รปศ.10
25 6640901437 นางสาวสิริโสภา ปิ่นสุวรรณ รปศ.72
26 6540901326 นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ รปศ.10
27 6640901126 นางสาวอารียา พุ่มจันทร์ รปศ.10
28 6540901314 นางสาวพิมพ์พา สาสุนันท์ รปศ.10
29 6640901401 นางสาวกมลชนก แก้ววิจิตร รปศ.72
30 6640302132 นายธนกร กนกพรพรรณ อังกฤษ10
31 6640301137 นายขวัญชัย ควงขุนทด ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
32 6640706118 นายรวิช พิทักษ์คุณสิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
33 6440704115 นายณัฐชัย สติใหม่ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
34 6440704102 นางสาวกัญวรา ศิริคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
35 6541001107 นางสาวณัฐวดี วัฒนกุล นิเทศศาสตร์10
36 6541001120 นายกกุสนธ์ อุ่นสา นิเทศศาสตร์10
37 6541001102 นางสาวกัญญาวีร์ ละเอียด นิเทศศาสตร์10
38 6541001110 นางสาวปิยะนุช เจิมขุนทด นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123