รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP12
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640303311 นางสาวนันท์นภัส คำคง จีน10
2 6640303115 นางสาวปานตะวัน วรกิจพาณิชย์ จีน10
3 6640303125 นางสาวศศิธร ป้องไธสง จีน10
4 6640303333 นางสาวเอื้องสวรรค์ สวยงาม จีน10
5 6640303305 นางสาวชรินดา แก้วระวัง จีน60
6 6640303229 นางสาวสุภาวดี ยศรุ่งเรือง จีน10
7 6640303110 นางสาวธัญชนก แพงโนนทอง จีน10
8 6640303102 นางสาวกัลยา อยู่เจริญ จีน10
9 6640303321 นางสาวรัญชิดา กว่างกระโทก จีน10
10 6640303301 นางสาวกรรณิกา เกิดด้วง จีน10
11 6640303319 นางสาวภาสิตา สุขเนตร์ จีน10
12 6540306131 นายนรพนธ์ ประพาสพงษ์ ญี่ปุ่น10
13 6540306127 นายกิตติภพ มุ่งชอบกลาง ญี่ปุ่น10
14 6540306125 นางสาวอภัสรา เฝ้าหนองดู่ ญี่ปุ่น10
15 6641801127 นายกฤษดา วณิชเรืองชัย ร.บ.10
16 6641801131 นายธนโชติ ประตูชัย ร.บ.10
17 6641801136 นายพีรพัฒน์ กกกลาง ร.บ.10
18 6641801132 นายธรรมปพน ผาดไธสง ร.บ.10
19 6540901335 นายธารทอง เสาะขุนทด รปศ.10
20 6640901302 นางสาวกังสดาล กุญชร รปศ.10
21 6640901102 นางสาวกมลรัตน์ เวียงคำ รปศ.10
22 6540901337 นายภคพล สุภาพวิบูลย์ รปศ.10
23 6540901328 นายกฤตภาส ใช้คง รปศ.10
24 6640901108 นางสาวณัฐธยาณ์ ชำนาญกิจ รปศ.10
25 6540901329 นายกิตติศักดิ์ นาคพานิช รปศ.10
26 6640901114 นางสาวพัตรพิมล คืบขุนทด รปศ.10
27 6540901312 นางสาวพรชิตา คือพันดุง รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
28 6640706111 นางสาวอธิชา อินทะโส การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
29 6640706112 นางสาวอรัญญา อินทร์โคกสูง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
30 6640706103 นางสาวนัทธมน รวีรุ่งภากร การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
31 6640706107 นางสาวพัณณิตา บุญพรศักดิ์สิทธิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
32 6640706101 นางสาวเจนนภา เพิ่มอุดม การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
33 6540705218 นางสาวปิยธิดา เสือพันธุ์ การตลาด10
34 6541001228 นายนรวิชญ์ วิชาธรรม นิเทศศาสตร์10
35 6541001217 นางสาวสุทธาทิพย์ อรรคพงษ์ นิเทศศาสตร์10
36 6541001220 นายกฤษฎา ปั้นสกุล นิเทศศาสตร์10
37 6641001223 นายจิรกิตติ์ ล้อมจังหรีด นิเทศศาสตร์10
38 6641001208 นางสาวธันยมัย ใจอดทน นิเทศศาสตร์10
39 6541001226 นายธนากร บุญแต่ง นิเทศศาสตร์10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 6540207224 นายรพีภัทร สองโท วิทย์กีฬา10
41 6540207237 นายอภินันท์ ลี้สุวัฒนกุล วิทย์กีฬา10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
42 6540801204 นางสาวจันทิมา จุปะมานะ สาธารณสุขชุมชน10
43 6540801212 นางสาวเบญจวรรณ จงกสิกรรม สาธารณสุขชุมชน10
44 6540801108 นางสาวชญานิศ ควบจังหรีด สาธารณสุขชุมชน10
45 6540801229 นางสาวสุพัตรา ลาดกระโทก สาธารณสุขชุมชน10
46 6540801205 นางสาวจิรประภา เบขุนทด สาธารณสุขชุมชน10
47 6540801214 นางสาวประภัสสร สีหะจันทร์ สาธารณสุขชุมชน10
48 6540801213 นางสาวเบญญทิพย์ สูงดี สาธารณสุขชุมชน10
49 6540216132 นางสาววรรณภา จ้องแป๊ะ อาชีวอนามัย10
50 6540216141 นางสาวสุนารี บินกลาง อาชีวอนามัย10
51 6540216136 นางสาววิญาดา สุดสันเทียะ อาชีวอนามัย10
52 6540216140 นางสาวสุชาดา พิรักษา อาชีวอนามัย10
53 6540216115 นางสาวธัญญลักษณ์ เหลื่อมหมื่นไวย อาชีวอนามัย10
54 6540216116 นางสาวธันยาภรณ์ ทองกลาง อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123