รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา000124 : ความงดงามของความรัก
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6630901125 นายสิทธิชัย จันทะแพน รปศ.10
2 6630901120 จ่าอากาศเอก พชรพล พงษ์รัตน์ รปศ.10
3 6630901110 นางสาวพิมลพรรณ แก้วมณี รปศ.10
4 6630901119 นายชยุตพงศ์ มนไธสง รปศ.10
5 6630901113 นางสาวภัทรชา ทองศรี รปศ.10
6 6630901123 จ่าอากาศเอก วัชระ ยุทธยงค์ รปศ.10
7 6630901101 นางสาวชนิสรา การเร็ว รปศ.10
8 6630901121 นายภัทรภณ กินขุนทด รปศ.10
9 6630901109 นางสาวพิชามญชุ์ ไชยพันธ์ รปศ.10
10 6630901126 นายเอกพัน เหล็กอยู่มะดัน รปศ.10
11 6630901108 นางสาวปวีณวงศ์ ล่ากระโทก รปศ.10
12 6630901102 นางสาวโชติกา ดวงธรรมโกศล รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
13 6530701117 นายธนิก นาเมืองรักษ์ การจัดการ10
14 6650701115 นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงกุศล การจัดการ10
15 6530701124 นางสาววรรณิษา วงศ์คลอง การจัดการ10
16 6530701112 นางสาวสรยา ภูเขียว การจัดการ10
17 6530701118 นายธีรสุวัฒน์ สถิตย์เมธี การจัดการ72
18 6530701101 นางสาวกันทิมา ตั้วสูงเนิน การจัดการ10
19 6530701103 นางสาวชลิตา นันอุมาลี การจัดการ10
20 6530701113 นางสาวสุภัทราพร บุญทศ การจัดการ72
21 6530701108 นางสาวประกายดาว ทิศกระโทก การจัดการ10
22 6530701114 นายโชคดี พัฒนกุล การจัดการ72
23 6530701110 นางสาวเมธาวี ไชยนันท์ การจัดการ10
24 6630705114 นายภูมินทร์ เมธานุวัฒน์ การตลาด10
25 6630705103 นางสาวมัลลิกา ศรีสุพรรณ การตลาด10
26 6651601115 นางสาววรกมล เป้าประจำเมือง บัญชี10
27 6651601112 นางสาวภัทรภร ทัพมาลัย บัญชี10
28 6631601109 นางสาวลักษ์ศิณา ไชยโย บัญชี10
29 6631601107 นางสาวมาลียา กีรติเพียรเลิศ บัญชี10
30 6631601108 นางสาวรุ่งทิวา ประถมบุตร บัญชี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123