รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา201327 : คอมพิวเตอร์ในงานทัศนศิลป์ 2
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340802109 นางสาววัชราภรณ์ ไขตะคุ ทัศนศิลป์10
2 6340802117 นายศรรัก เขือนอก ทัศนศิลป์10
3 6340802110 นางสาววาสนา เพชรสุข ทัศนศิลป์10
4 6340802108 นางสาววรินทร์ทิพย์ โนนวิเศษ ทัศนศิลป์10
5 6340802113 นายบุญญฤทธิ์ นิลเกตุ ทัศนศิลป์10
6 6340802116 นายเมธาสิทธิ์ ขวัญคุ้ม ทัศนศิลป์10
7 6340802112 นายธนธรณ์ ชาวไร่ ทัศนศิลป์10
8 6340802118 นางสาวกัญญารัตน์ ประจิตร ทัศนศิลป์10
9 6340802106 นางสาววรนุช บุตรเงิน ทัศนศิลป์10
10 6340802104 นางสาวนาตาชา บุญรอด ทัศนศิลป์10
11 6340802103 นางสาวชัชชา อะช่วยรัมย์ ทัศนศิลป์10
12 6340802105 นางสาวปาริชาต คลังใหญ่ ทัศนศิลป์10
13 6340802114 นายปิติภัทร รักษาศรี ทัศนศิลป์10
14 6340802111 นางสาวอมินตรา ลาจันทึก ทัศนศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123