รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP3
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6240701411 นางสาวดวงสมร จบกระโทก รปศ.10
2 6240701404 นางสาวจันทิมา ป้อมจัตุรัส รปศ.10
3 6440307134 นายธัญเทพ อารีย์วงศ์ อังกฤษธุรกิจ10
4 6440307138 นายอนุวัฒน์ ฉวนพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
5 6440307106 นางสาวจิดาภา ขำใจ อังกฤษธุรกิจ10
6 6440307114 นางสาวบัวคำ ทองคำ อังกฤษธุรกิจ10
7 6440307125 นางสาวศิริการ เนตรไธสง อังกฤษธุรกิจ10
8 6440307214 นางสาวทัศนันท์ พงษ์กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
9 6440307233 นายธนดล แซงดานุช อังกฤษธุรกิจ10
10 6440307201 นางสาวกมลชนก สะเมนรัมย์ อังกฤษธุรกิจ10
11 6440307111 นางสาวณิฌาภัทร ไม้กระโทก อังกฤษธุรกิจ10
12 6440307224 นางสาวศนิ สุริยะมหาชัย อังกฤษธุรกิจ10
13 6440307237 นายสาริษฐ์ ชมวงษ์ อังกฤษธุรกิจ10
14 6440307136 นายวิภาสพงศ์ สุจินดาเสถียร อังกฤษธุรกิจ10
15 6440307103 นางสาวกันยรัตน์ สิงหาวุธ อังกฤษธุรกิจ10
16 6440307207 นางสาวชไมพร ตั้งสุณาวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
17 6440307222 นางสาววรารัตน์ ปั้นนอก อังกฤษธุรกิจ10
18 6440307115 นางสาวปนัสยา กิ่งจอหอ อังกฤษธุรกิจ10
19 6440307122 นางสาววราภรณ์ สาดใหม่ อังกฤษธุรกิจ10
20 6440307123 นางสาววริศรา ด่านนอก อังกฤษธุรกิจ10
21 6440307137 นายสมิทธิ์ เฉิดจังหรีด อังกฤษธุรกิจ10
22 6440307236 นายศรัณย์ มลิวัลย์ อังกฤษธุรกิจ10
23 6440307206 นางสาวเจนระวี ทวีพุดซา อังกฤษธุรกิจ10
24 6440307234 นายปรมัติ ขอมีกลาง อังกฤษธุรกิจ10
25 6440307212 นางสาวนพรัตน์ จัดผักแว่น อังกฤษธุรกิจ10
26 6440307229 นางสาวโสรญา ผ่องกลาง อังกฤษธุรกิจ10
27 6440307118 นางสาวพัชรินทร์ โสดา อังกฤษธุรกิจ10
28 6440307225 นางสาวศิรินภา แขโคกกรวด อังกฤษธุรกิจ10
29 6440307232 นางสาวอิสยาภรณ์ ปัญญาพูนตระกูล อังกฤษธุรกิจ10
30 6440307110 นางสาวณัฐกานต์ วงศ์นรกุล อังกฤษธุรกิจ10
31 6440307216 นางสาวพรวิมล มุขกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
32 6440307211 นางสาวธนวรรณ อินทะเล อังกฤษธุรกิจ10
33 6440307113 นางสาวนภัส ดาบสมเด็จ อังกฤษธุรกิจ10
34 6440307202 นางสาวกันติยา อาญาเมือง อังกฤษธุรกิจ10
35 6440307119 นางสาวมณฑิตา บุบผาลา อังกฤษธุรกิจ10
36 6440307221 นางสาววรัญญา พรกลาง อังกฤษธุรกิจ10
37 6440307223 นางสาววัชราภรณ์ ภูมรี อังกฤษธุรกิจ10
38 6440307132 นางสาวอิงครัตน์ สงวนศักดิ์ อังกฤษธุรกิจ10
39 6440307109 นางสาวณัฎฐณิชา พลายเนียม อังกฤษธุรกิจ10
40 6440307235 นายรัฐกร ลิ้มเทวินทร์รักษ์ อังกฤษธุรกิจ10
41 6440307116 นางสาวพรไพลิน ปิ่นสุวรรณ อังกฤษธุรกิจ10
42 6440307227 นางสาวสิริยากร ชาลี อังกฤษธุรกิจ10
43 6440307117 นางสาวพริตา หนอกระโทก อังกฤษธุรกิจ10
44 6440307215 นางสาวปัทมวรรณ เกล้ากลาง อังกฤษธุรกิจ10
45 6440307101 นางสาวกนกพร ตะวงค์ อังกฤษธุรกิจ10
46 6440307126 นางสาวศุภิสรา เกตุนิล อังกฤษธุรกิจ10
47 6440307205 นางสาวจรวยพร ศาลาแดง อังกฤษธุรกิจ10
48 6440307124 นางสาวศจีนรา ศึกษากิจ อังกฤษธุรกิจ10
49 6440307130 นางสาวอภิญญา ศักดาเดช อังกฤษธุรกิจ10
50 6440307210 นางสาวณัฐภัสสร ชุ่มเสนา อังกฤษธุรกิจ10
51 6440307228 นางสาวสุธาสินี ศิริวัฒน์ อังกฤษธุรกิจ10
52 6440307213 นางสาวนันทนัช แว่นสำโรง อังกฤษธุรกิจ10
53 6440307127 นางสาวสิริกร ศิริปิตุภูมิ อังกฤษธุรกิจ10
54 6440307121 นางสาววรัญชนา กระออมกลาง อังกฤษธุรกิจ10
55 6440307226 นางสาวสรัญญา บุตรดี อังกฤษธุรกิจ10
56 6440307230 นางสาวอมรรัตน์ ยุ่งทอง อังกฤษธุรกิจ10
57 6440307131 นางสาวอานน์ ลินดา นก เวสเกอ อังกฤษธุรกิจ10
58 6440307133 นายกวีศักดิ์ กระจ่างโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
59 6440307105 นางสาวจณิตา ละพิมาย อังกฤษธุรกิจ10
60 6440307217 นางสาวพัชรินทร์ เดชขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
61 6440307204 นางสาวคฑามาศ การนอก อังกฤษธุรกิจ10
62 6440307120 นางสาววณัชกาญณ์ ฉายศิริ อังกฤษธุรกิจ10
63 6440307128 นางสาวสุธาสิณี ผินโพธิ์ อังกฤษธุรกิจ10
64 6440307209 นางสาวณัฏฐณิชา เณรชู อังกฤษธุรกิจ10
65 6440307218 นางสาวฟ้าอันดา ยิ่งบุรุษ อังกฤษธุรกิจ10
66 6440307220 นางสาววนิดา เกษชฎา อังกฤษธุรกิจ10
67 6440307203 นางสาวกุลธิดา ดีขุนทด อังกฤษธุรกิจ10
68 6440307208 นางสาวฐิติรัตน์ ศิริประกอบโกสิน อังกฤษธุรกิจ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123