รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP9
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440304137 นายจักรภัทร วัชระวงศ์ทองดี การพัฒนาสังคม10
2 6440304136 นายครรชิต อาบสุวรรณ์ การพัฒนาสังคม10
3 6440304102 นางสาวเกศรา หมั่นสาร การพัฒนาสังคม10
4 6440304133 นางสาวสุรัสสา ล้อมกัน การพัฒนาสังคม10
5 6440304104 นางสาวจุฑาภัทร หนองแบก การพัฒนาสังคม10
6 6440304110 นางสาวฐาณิกา ไขสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
7 6440304118 นางสาวพิมพิกา เงียบกระโทก การพัฒนาสังคม10
8 6440304141 นายปกรณ์เกียรติ สิงห์ผักแว่น การพัฒนาสังคม10
9 6440304132 นางสาวสุภัทรา น้ำดอกไม้ การพัฒนาสังคม10
10 6440304140 นายนำโชค จิบสันเทียะ การพัฒนาสังคม10
11 6440304113 นางสาวปริชมน เถระปัญญา การพัฒนาสังคม10
12 6440304129 นางสาวสุกัญญา หักหาญ การพัฒนาสังคม10
13 6440304122 นางสาวภาวินี ถ่วงสูงเนิน การพัฒนาสังคม10
14 6440304139 นายนภัสกร ซื่อสัตย์ การพัฒนาสังคม10
15 6440304117 นางสาวพิมพ์ดารินทร์ ยศศักดิ์ การพัฒนาสังคม10
16 6440304130 นางสาวสุทธิชา วงศ์บุดศรี การพัฒนาสังคม10
17 6440304111 นางสาวณัฐฐศศิ กัญฐกุลณัชธ์ การพัฒนาสังคม10
18 6440304108 นางสาวญานิษา เพียซ้าย การพัฒนาสังคม10
19 6440304112 นางสาวเนตรดาว พลศรี การพัฒนาสังคม10
20 6440304123 นางสาววริศรา วิชาจารย์ การพัฒนาสังคม10
21 6440304134 นางสาวอรุโณทัย โคตะนะ การพัฒนาสังคม10
22 6440304103 นางสาวจารวี ทวีช่วยกุศล การพัฒนาสังคม10
23 6440304127 นางสาวศิริวรรณ ขาวหมื่นไว การพัฒนาสังคม10
24 6440304120 นางสาวภรณ์นับพรรณ วงษ์ภูธเรศ การพัฒนาสังคม10
25 6440304101 นางสาวกัญญาณัฐ ชาญพิทยา การพัฒนาสังคม10
26 6440304116 นางสาวพรรณวษา เปลื้องทุกข์ การพัฒนาสังคม10
27 6440304119 นางสาวพุทธรักษา ชำนาญศรี การพัฒนาสังคม10
28 6440304138 นายณัฐกรณ์ สิงห์ทน การพัฒนาสังคม10
29 6440304107 นางสาวชุตินันท์ แก้วกลาง การพัฒนาสังคม10
30 6440304109 นางสาวญาสุมินท์ จุฑามณี การพัฒนาสังคม10
31 6440304106 นางสาวชลลัดดา สวนไผ่ การพัฒนาสังคม10
32 6440601140 นายอัครพล คำชัย นิเทศศิลป์10
33 6440601106 นางสาวณัฏณิชา บุญมา นิเทศศิลป์10
34 6440601104 นางสาวกิติมา เขียนโคกกรวด นิเทศศิลป์10
35 6440601113 นางสาวเพ็ญพิชชา คำสอน นิเทศศิลป์10
36 6440601130 นายปิยพัฒน์ นาอินตา นิเทศศิลป์10
37 6440601123 นายเกริกพล คุณุทัย นิเทศศิลป์10
38 6440601131 นายพิทักษ์ บวกโพธิ์ นิเทศศิลป์10
39 6440601139 นายสิทธิโชค โพธิ์วิเศษ นิเทศศิลป์10
40 6440601112 นางสาวเพ็ญนภา สมวงศ์ นิเทศศิลป์10
41 6440601126 นายชัยวัฒน์ ชำนาญในเมือง นิเทศศิลป์10
42 6440601135 นายฤทธิชัย จินตวร นิเทศศิลป์10
43 6440601125 นายชลกานต์ การโคกกรวด นิเทศศิลป์10
44 6440601127 นายณรงค์ พวงมาลี นิเทศศิลป์10
45 6440601134 นายรัฐกร หล่อนกลาง นิเทศศิลป์10
46 6440601138 นายศุภวัทน์ จงนบกลาง นิเทศศิลป์10
47 6440601124 นายเกียรติศักดิ์ ขาวเมืองน้อย นิเทศศิลป์10
48 6440601107 นางสาวปิยมาศ ศรีษะ นิเทศศิลป์10
49 6440601101 นางสาวกฤษณา เงื่อนพิมาย นิเทศศิลป์10
50 6440601103 นางสาวกัญญาณัฐ พาภักดี นิเทศศิลป์10
51 6440601122 นางสาวอินทิรา น้อยกลาง นิเทศศิลป์10
52 6440601116 นางสาวลักษมน บุญเผย นิเทศศิลป์10
53 6440601108 นางสาวพรทิพย์ หิรัญชาติ นิเทศศิลป์10
54 6440601111 นางสาวพัสตราภรณ์ พลจันทึก นิเทศศิลป์10
55 6440601121 นางสาวอาภากร ตั้งอั้น นิเทศศิลป์10
56 6440601132 นายเพิ่มพล เจริญศิริ นิเทศศิลป์10
57 6440601102 นางสาวกฤษติญา นิ่มนวล นิเทศศิลป์10
58 6440601120 นางสาวอาทิตยา แตงกระโทก นิเทศศิลป์10
59 6440601133 นายภูมินทร์ จินารักษ์ นิเทศศิลป์10
60 6440601117 นางสาวศุภสุตา กนกแก้ว นิเทศศิลป์10
61 6440601119 นางสาวสิริกัญญา ดอกพิกุล นิเทศศิลป์10
62 6440601137 นายศิลปกร ชัยวรรณสถิตย์ นิเทศศิลป์10
63 6440601109 นางสาวพรไพลิน ราชโนนเขวา นิเทศศิลป์10
64 6440601129 นายนันทชัย มอมขุนทด นิเทศศิลป์10
65 6440601115 นางสาวมินทร์ตรา ลำดวน นิเทศศิลป์10
66 6440601136 นายวีรภัทร สังข์ธาดา นิเทศศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123