รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440501328 นายณัฐดิษฐ์ เมธาศศิสิทธิ์ นิติ10
2 6440501201 นางสาวกรชวัล เข็มชัยภูมิ นิติ10
3 6440501121 นางสาวสุนิสา แก้วแหวน นิติ10
4 6440501238 นายเอกรัตน์ หลาวมา นิติ10
5 6440501222 นางสาวอนนทพร หักทะเล นิติ10
6 6440501209 นางสาวตรีชยา สุรัสวดี นิติ10
7 6440501119 นางสาววัชรี รวมกลาง นิติ10
8 6440501118 นางสาวยุพารัตน์ ศรีบุญฮุง นิติ10
9 6440501232 นายไพโรจน์ ยอดทองหลาง นิติ10
10 6440501217 นางสาวมานิดา นาคมณี นิติ10
11 6440501231 นายนาวิน วิทยา นิติ10
12 6440501224 นางสาวอาริสา สินสวัสดิ์ นิติ10
13 6440501203 นางสาวเฌอริลิณญ์ พิชญปกรณ์ นิติ10
14 6440501208 นางสาวณิชญาดา แจ่มทองหลาง นิติ10
15 6440501114 นางสาวรัญดา สิงห์ขุนทด นิติ10
16 6440501107 นางสาวฐิติพันธ์ ผารุธรรม นิติ10
17 6440501228 นายฐิติวัฒน์ จันทศร นิติ10
18 6440501206 นางสาวชัชฎาภรณ์ ทองทา นิติ10
19 6440501212 นางสาวปนัดดา นรงค์สูงเนิน นิติ10
20 6440501215 นางสาวพิมพ์ชนก พิมพิมาย นิติ60
21 6440501111 นางสาวนิพิฏฐ์อาภา ญาติโพธิ์ นิติ10
22 6440501101 นางสาวกนกพร สีทอง นิติ10
23 6440501407 นางสาวณัฐติกาล เทียนชัย นิติ10
24 6440501131 นายนันทวัฒน์ หัดจุมพล นิติ10
25 6440501214 นางสาวพรรณธิภา ฤทธิ์สนธ์ นิติ10
26 6440501426 นายคมกริช เพื่อนสงคราม นิติ10
27 6440501223 นางสาวอมรรัตน์ สุขโพธิ์ นิติ10
28 6440501233 นายภาณุพงศ์ แสงคำกล นิติ10
29 6440501218 นางสาวรุจีรา สลักกาย นิติ10
30 6440501105 นางสาวชลกานต์ ทนปรางค์ นิติ10
31 6440501136 นายสหรัฐ สุหร่าย นิติ10
32 6440501112 นางสาวปทิตตา มุงคุณคำชาว นิติ10
33 6440501116 นางสาวเพนกวิน ภูชำนิ นิติ10
34 6440501207 นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณกลาง นิติ10
35 6440501211 นางสาวนิฤมล เจริญกลัด นิติ10
36 6440501110 นางสาวธณัฐชา ทิวฉิมพลี นิติ10
37 6440501122 นางสาวองค์ชนิตา บุญหาญณรงค์ นิติ10
38 6440501204 นางสาวชฎาทิพย์ สมบัติประเสริฐ นิติ10
39 6440501128 นายโชติพงษ์ เดโช นิติ10
40 6440501108 นางสาวณัฐธิดา พิมานรัมย์ นิติ10
41 6440501103 นางสาวจรัสพร สิทธิ์เสือ นิติ10
42 6440501213 นางสาวปวันรัตน์ ทองพูน นิติ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
43 6240211131 นายยุทธภูมิ กำลา วิทย์กีฬา10
44 6240211142 นายธีรพัฒน์ จริงพิมาย วิทย์กีฬา10
45 6240211102 นางสาวเกตนิกา เเกภูเขียว วิทย์กีฬา10
46 6240211335 นายศาสวัติ ชนะบำรุง วิทย์กีฬา10
47 6240211136 นายศิขรินทร์ ป้อมสุวรรณ วิทย์กีฬา10
48 6240211123 นายธนากร สุวรรณศรี วิทย์กีฬา10
49 6240211108 นางสาวศตพร เกี้ยวสันเทียะ วิทย์กีฬา10
50 6240211337 นายสิทธิโชค เทพกระโทก วิทย์กีฬา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123