รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP16
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440501312 นางสาวประติภา เปียขุนทด นิติ10
2 6440501301 นางสาวกรณ์พิชชา เจตน์วัฒนานนท์ นิติ10
3 6440501307 นางสาวณัฐณิชา พหลแพทย์ นิติ10
4 6440501411 นางสาวบุศรา ชุ่มเต็ม นิติ10
5 6440501304 นางสาวชฎาพร ปะกัง นิติ10
6 6440501416 นางสาวภาณุมาส เกรัมย์ นิติ10
7 6440501336 นายสิทธิเขตต์ โสภิตลี้วัฒนานนท์ นิติ10
8 6440501316 นางสาวภัทญ์ฑริดาศ์ ไชยโชติ นิติ10
9 6440501401 นางสาวกัญฑิมา ลออเอี่ยม นิติ10
10 6440501431 นายโปรดปราน โฉมนิธิตานนท์ นิติ10
11 6440501428 นายตะวันไท สร้อยแก้ว นิติ10
12 6440501435 นายศุภณัฐ เสรีรักษ์ นิติ10
13 6440501320 นางสาวสุณิตา ไยอุ่น นิติ10
14 6440501410 นางสาวนิชานันท์ หอมขจร นิติ10
15 6440501430 นายนวพล ล่าบ้านหลวง นิติ10
16 6440501314 นางสาวพลอยสุวรรณ หึนกระโทก นิติ10
17 6440501318 นางสาววรรณรวี ใหญ่ล้ำ นิติ10
18 6440501421 นางสาวเหมณิภา แก้วปลาด นิติ10
19 6440501305 นางสาวชลธิฌา เฉื่อยกลาง นิติ10
20 6440501321 นางสาวเสาวลักษณ์ สถานรัมย์ นิติ10
21 6440501325 นายกสิวัฒน์ อางจะโปะ นิติ10
22 6440501327 นายชนชิต พุทธโกศัย นิติ10
23 6440501337 นายอติพล พิมพ์มุข นิติ10
24 6440501415 นางสาวเพ็ญนภาพร เพ็งพิศ นิติ10
25 6440501303 นางสาวจิตรานุช กวนสันเทียะ นิติ10
26 6440501317 นางสาวมินทิราพร ธัญเมธีพัฒน์ นิติ10
27 6440501310 นางสาวนภัสวรรณ เพียรสูงเนิน นิติ10
28 6440501309 นางสาวทัธธิดา ชูคำ นิติ10
29 6440501406 นางสาวญารินดา ดังกลาง นิติ10
30 6440501302 นางสาวขวัญฤทัย แต้มกระโทก นิติ10
31 6440501313 นางสาวปารมินท์ บำรุงนา นิติ60
32 6440501414 นางสาวพัชรพร พลจัตุรัส นิติ10
33 6440501335 นายวิชญชัย แก้วอำไพ นิติ10
34 6440501330 นายธีรภัทร์ เหล่าคนค้า นิติ10
35 6440501326 นายคณิศร ทรงจอหอ นิติ10
36 6440501322 นางสาวอนันต์ญา เทนไธสง นิติ10
37 6440501308 นางสาวณิชากร วงษ์วิโรจน์ นิติ10
38 6441801136 นางสาวอมรรัตน์ คลังใหญ่ ร.บ.10
39 6441801137 นางสาวอาจารี ทึมหนองปลิง ร.บ.10
40 6441801109 นางสาวชัญญานุช นกจั่น ร.บ.10
41 6441801125 นางสาวเมทินี เตียนจันทึก ร.บ.10
42 6441801244 นายปรเมศวร์ คุ้มกุดขมิ้น ร.บ.10
43 6441801135 นางสาวเสาวภา เอื้อสันเทียะ ร.บ.10
44 6441801115 นางสาวนันทาทิพย์ สัตยานุชิต ร.บ.10
45 6441801123 นางสาวภัทราพร รักษาทรัพย์ ร.บ.10
46 6441801130 นางสาวศศิกานต์ เงาไพร ร.บ.10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 6240214109 นางสาวปิยดา แสนสีแก้ว ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123