รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440901432 นางสาววาทินี อินใหญ่ รปศ.10
2 6440901452 นายรัชตพิบูล เทียมโคกกรวด รปศ.10
3 6440901411 นางสาวณัฐพร ปู่ศรี รปศ.10
4 6440901401 นางสาวกฤษณา สระกระโทก รปศ.10
5 6440901443 นายกฤษฎา การะเกตุ รปศ.10
6 6440901424 นางสาวภัคจิรา เคาะผักแว่น รปศ.10
7 6440901405 นางสาวจริยาภรณ์ ถาวร รปศ.10
8 6440901302 นางสาวกัญญารัตน์ ทองดี รปศ.10
9 6440901445 นายกิตติพศ แช่มช้อย รปศ.10
10 6440901354 นายสุทธิพจน์ ศรีเกาะ รปศ.10
11 6440901412 นางสาวธนาพร ทิพย์สูงเนิน รปศ.10
12 6440901404 นางสาวเกวลี กลีบกลาง รปศ.10
13 6440901413 นางสาวธัญญา เกษหอม รปศ.10
14 6440901324 นางสาวพิมลัดดา ภู่กลาง รปศ.10
15 6440901306 นางสาวจินดารัตน์ นึกชนะ รปศ.10
16 6440901315 นางสาวนัฐมน แสนเดช รปศ.10
17 6440901316 นางสาวน้ำหวาน ฉัตรตะขบ รปศ.10
18 6440901444 นายกองพล เชิงจอหอ รปศ.10
19 6440901419 นางสาวปภัสรา วงษ์ศักดา รปศ.10
20 6440901355 นายอัษฎาวุฒิ ศรีอภัย รปศ.10
21 6440901331 นางสาววราภรณ์ ไฉวกลาง รปศ.10
22 6440901352 นายรณยุทธ ดำกฤษฎา รปศ.10
23 6440901348 นายธนพนธ์ ด้วงกลาง รปศ.10
24 6440901446 นายชัยชนะ ไชยทองศรี รปศ.10
25 6440901321 นางสาวปวีณา กุลวิเศษ รปศ.10
26 6440901455 นายอิทธิกร ประเสริฐสิทธิ์ รปศ.10
27 6440901442 นางสาวอริศ แมนสืบชาติ รปศ.10
28 6440901309 นางสาวชุติกาญจน์ นรินทร์นอก รปศ.10
29 6440901329 นางสาวลัลน์ลลิต หมั่นพิมาย รปศ.10
30 6440901338 นางสาวสุปราณา ปะละทัง รปศ.10
31 6440901335 นางสาวศิริลักษณ์ ดมสูงเนิน รปศ.10
32 6440901408 นางสาวชรินรัตน์ เตื่อยตุ่น รปศ.10
33 6440901310 นางสาวฐิติมา ยันพิมาย รปศ.10
34 6440901327 นางสาวยศวดี หอมขุนทด รปศ.10
35 6440901427 นางสาวรจรินทร์ ดอกพุทรา รปศ.10
36 6440901416 นางสาวนิชาภรณ์ ประสพหมู่ รปศ.10
37 6440901332 นางสาววันประภา ชวารีรัมย์ รปศ.10
38 6440901409 นางสาวชุติกานต์ อ่อนเนียม รปศ.10
39 6440901346 นายชนิตพล โชคเหมาะ รปศ.10
40 6440901317 นางสาวบุณยานุช เกตุนอก รปศ.10
41 6440901448 นายธนาวุฒิ สุโพธิ์ รปศ.10
42 6440901434 นางสาวศิริกัญญา เหาะขุนทด รปศ.10
43 6440901414 นางสาวธิดารัตน์ ก้านค้างพลู รปศ.10
44 6440901422 นางสาวเปมิกา หนูนอก รปศ.10
45 6440901431 นางสาววราภรณ์ บัวพรมมี รปศ.10
46 6440901304 นางสาวกุลสตรี ทัดมาลา รปศ.10
47 6440901323 นางสาวพรรณิษา มณีอุทัยศรี รปศ.10
48 6440901333 นางสาววิภาดา สุวรรณ รปศ.10
49 6440901320 นางสาวประภาภรณ์ ทรัพย์สง่า รปศ.10
50 6440901325 นางสาวภัทราวดี โพธิกะ รปศ.10
51 6440901301 นางสาวกรพินธุ์ อินศรีเมือง รปศ.10
52 6440901353 นายศักรินทร์ มัฆวิน รปศ.10
53 6440901407 นางสาวชนัญชิดา คำสิงห์นอก รปศ.10
54 6440901417 นางสาวบุศรินทร์ ปุผาลา รปศ.10
55 6440901421 นางสาวปาลิดา เหวขุนทด รปศ.10
56 6440901322 นางสาวปิยะนัฐ งามพลกรัง รปศ.10
57 6440901410 นางสาวฐิติยา เบี้ยกลาง รปศ.10
58 6440901326 นางสาวมณีรัตน์ ฝอยจันทร์ รปศ.10
59 6440901425 นางสาวภิรดา นวนทองหลาง รปศ.10
60 6440901330 นางสาววรรณษา กวนขุนทด รปศ.10
61 6440901339 นางสาวสุภาพร ดีขุนทด รปศ.10
62 6440901305 นางสาวเข็มอักษร อุปฮาด รปศ.10
63 6440901415 นางสาวนันทกานต์ ยศกลาง รปศ.10
64 6440901440 นางสาวอติมา หนูอ้น รปศ.10
65 6440901334 นางสาวศศิวิมล พรมกลาง รปศ.10
66 6440901418 นางสาวปทิตตา จรจาก รปศ.10
67 6440901447 นายเดชาวัต นามโคตรศรี รปศ.10
68 6440901350 นายปิยะวิชญ์ ถนอมพุดซา รปศ.10
69 6440901337 นางสาวสุชาดา ทุมนาหาด รปศ.10
70 6440901344 นายกฤษดา โจทย์พิมาย รปศ.10
71 6440901313 นางสาวธนิกานต์ น้อยนวล รปศ.10
72 6440901343 นางสาวอาทิตยา รัตนพิมาย รปศ.10
73 6440901423 นางสาวพรรวษา อนงค์นอก รปศ.10
74 6440901318 นางสาวปติญญา สิมขุนทด รปศ.10
75 6440901341 นางสาวอทิติญา ช่วงกลาง รปศ.10
76 6440901437 นางสาวสุทธิดา ชัยเสน รปศ.10
77 6440901420 นางสาวประภารัตน์ ดาษไธสง รปศ.10
78 6440901441 นางสาวอธิชา ดาวเรือง รปศ.10
79 6440901430 นางสาววรฤทัย สงนอก รปศ.10
80 6440901307 นางสาวชฎาภรณ์ หินกำปัง รปศ.10
81 6440901402 นางสาวกัญญารัตน์ สิ่วไธสง รปศ.10
82 6440901303 นางสาวกาญจนพัชร เพมขุนทด รปศ.10
83 6440901308 นางสาวชยาภรณ์ สาศิลา รปศ.10
84 6440901351 นายไพชยนต์ ยิ้มตะคุ รปศ.10
85 6440901438 นางสาวสุพัตรา ช่างพัด รปศ.10
86 6440901403 นางสาวกิติ์ลัดดา พูนอนันต์ รปศ.10
87 6440901336 นางสาวสิริรัตน์ ใช้ช้าง รปศ.10
88 6440901406 นางสาวเจษฎาพร ไฉวกลาง รปศ.10
89 6440901340 นางสาวหทัยภัทร เชิดศิวกุล รปศ.10
90 6440901426 นางสาวมธุรดา เตวิชา รปศ.10
91 6440901453 นายศุภกิตติ์ สีแดงดี รปศ.10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123