รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061104 : ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6441801251 นายสินชัย ดงสันเทียะ ร.บ.10
2 6441801210 นางสาวณัฐกานต์ ไชยณรงค์ ร.บ.10
3 6441801211 นางสาวณัฐสุรางค์ พละพัฒนางกูร ร.บ.10
4 6441801219 นางสาวพรชิตา ภาสนิท ร.บ.10
5 6441801214 นางสาวนภาพร เพื่อนเกาะ ร.บ.10
6 6441801205 นางสาวขวัญเรือน เชื้อวงศ์ ร.บ.10
7 6441801232 นางสาวสุชาดา ฉัตรรัศมีกุล ร.บ.10
8 6441801234 นางสาวสุพรรษา ดิษฐขุนทด ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6441001209 นางสาวธิดารัตน์ ประวะเข นิเทศศาสตร์10
10 6441001115 นางสาวภัคจิรา ศรีภู นิเทศศาสตร์10
11 6441001227 นายณัฐภูมิ มอญจัตุรัส นิเทศศาสตร์10
12 6441001214 นางสาวสโรชา พระเสมา นิเทศศาสตร์10
13 6441001241 นายศุภวิชญ์ จอมเกาะ นิเทศศาสตร์10
14 6441001243 นายสิรวิชญ์ สินมะเริง นิเทศศาสตร์10
15 6441001139 นายรัชชานนท์ อินทร์นอก นิเทศศาสตร์10
16 6441001112 นางสาวพรชิตรา แสงศรีลา นิเทศศาสตร์10
17 6441001135 นายพงศธร หน่ายโคกสูง  นิเทศศาสตร์10
18 6441001225 นายณัฐชนน ศูนย์สูงเนิน นิเทศศาสตร์10
19 6441001240 นายวัชรพล ภาอุภัย นิเทศศาสตร์10
20 6441001136 นายพัชรพล เขมะโร นิเทศศาสตร์10
21 6441001110 นางสาวปภาดา สง่ากลาง นิเทศศาสตร์10
22 6441001114 นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีมังคละ นิเทศศาสตร์10
23 6441001222 นายจิเมธ เชื่อมมะรัง นิเทศศาสตร์10
24 6441001127 นายชลกร มะเริงสิทธิ์ นิเทศศาสตร์10
25 6441001141 นายสุรวิทญ์ น้อมมนัส นิเทศศาสตร์10
26 6441001217 นางสาวสุนารี ประดา นิเทศศาสตร์10
27 6441001121 นางสาวสุพรรษา แก้วดอนรี นิเทศศาสตร์10
28 6441001125 นางสาวอัญธิดา อวบสันเทียะ นิเทศศาสตร์10
29 6441001130 นายทัสมา จุลกะเศียน นิเทศศาสตร์10
30 6441001205 นางสาวณัฎฐณิชา เหล่าชุมพล นิเทศศาสตร์10
31 6441001204 นางสาวจุฑามาศ แก้วชาติ นิเทศศาสตร์10
32 6441001235 นายพีรพัฒน์ สุดจะบก นิเทศศาสตร์10
33 6441001117 นางสาวสโรชา พาจันทึก นิเทศศาสตร์10
34 6441001229 นายทศพนธ์ แสนปรางค์นอก นิเทศศาสตร์10
35 6441001213 นางสาวศรินทิพย์ จันทร์ศิริสุข นิเทศศาสตร์10
36 6441001211 นางสาวปานสิน เทียนโต นิเทศศาสตร์10
37 6441001104 นางสาวจันทร์เพ็ญ แก่นมา นิเทศศาสตร์10
38 6441001105 นางสาวจิรฐา หวังเสริมกลาง นิเทศศาสตร์10
39 6441001116 นางสาววนิดา แก้วพรม นิเทศศาสตร์10
40 6441001212 นางสาวพิมลพรรณ ผิวผ่อง นิเทศศาสตร์10
41 6441001113 นางสาวพลอยไพลิน โสภาบุตร นิเทศศาสตร์10
42 6441001111 นางสาวปริยาภัทร ชุ่มชัย นิเทศศาสตร์10
43 6441001138 นายภูมิเพชร ปีจัตุรัส นิเทศศาสตร์10
44 6441001101 นางสาวกมลวรรณ เมืองจันทร์ นิเทศศาสตร์10
45 6441001119 นางสาวสุดารัตน์ ไพศาล นิเทศศาสตร์10
46 6441001219 นางสาวอาริอาดนิ พาพาดูดีส นิเทศศาสตร์10
47 6441001207 นางสาวธนัชพร เก่งนา นิเทศศาสตร์10
48 6441001203 นางสาวกฤตยา พรมพิมพ์ นิเทศศาสตร์10
49 6441001120 นางสาวสุพรรณษา เหนี่ยวบุบผา นิเทศศาสตร์10
50 6441001231 นายธนพร แซ่เหล็ก นิเทศศาสตร์10
51 6441001242 นายสรวิชญ์ ลีระสันทัดกุล นิเทศศาสตร์10
52 6441001122 นางสาวสุภธิดา รุ่งพิรุณ นิเทศศาสตร์10
53 6441001143 นายอัครภัทร เดชพงษ์โสภณ นิเทศศาสตร์10
54 6441001233 นายปัณณวิชญ์ สังฆมณี นิเทศศาสตร์10
55 6441001232 นายนิธิพล ธงไชย นิเทศศาสตร์10
56 6441001137 นายพีรพล เปรี่ยมสูงเนิน นิเทศศาสตร์10
57 6441001206 นางสาวณัฐฐา แสงสุวรรณ นิเทศศาสตร์10
58 6441001132 นายธีรภัทร์ สายเพชรแสง นิเทศศาสตร์10
59 6441001128 นายชาครีย์ เหยียดรัมย์ นิเทศศาสตร์10
60 6441001210 นางสาวบวรลักษณ์ หลักคำ นิเทศศาสตร์10
61 6441001238 นายภูมิรัตน์ เศษดา นิเทศศาสตร์10
62 6441001140 นายสุทธิพงศ์ โพธิ์จิตร นิเทศศาสตร์10
63 6441001102 นางสาวกุลณัฐ นาชัยโชติ นิเทศศาสตร์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123