รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340301212 นางสาวปรัชญาวี กองแก้ว อังกฤษ10
2 6340301228 นางสาวอาทิตยา แคนเภา อังกฤษ10
3 6340301207 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์กลิ่น อังกฤษ10
4 6340301227 นางสาวสุภาวดี เพชรภักดี อังกฤษ10
5 6340301211 นางสาวปฏิญญา สมานทอง อังกฤษ10
6 6340301215 นางสาวพรัชริดา หมวกหมื่นไวย อังกฤษ10
7 6340301201 นางสาวกนกวรรณ ศรีสุข อังกฤษ10
8 6340301214 นางสาวปูชิกา ชำนาญทาง อังกฤษ10
9 6340301213 นางสาวปิยะกนก แลบัว อังกฤษ10
10 6340301209 นางสาวทิพย์วิมล ควรขุนทด อังกฤษ10
11 6340301222 นางสาววิภารัตน์ หวังปรุงกลาง อังกฤษ10
12 6340301225 นางสาวสุปรียา ศิริสุขใจ อังกฤษ10
13 6340301231 นายดรัณภพ ตั้งอริยสกุล อังกฤษ10
14 6340301221 นางสาววัลภา สุขหอม อังกฤษ10
15 6340301238 นางสาวณัฐธิดา สุนนท์ อังกฤษ10
16 6340301202 นางสาวกุลวดี ศรีสุข อังกฤษ10
17 6340301205 นางสาวชิโนรส หุ่นดี อังกฤษ10
18 6340301226 นางสาวสุภาภรณ์ มอญสันเทียะ อังกฤษ10
19 6340301224 นางสาวสุจิตรา ทุมมากุล อังกฤษ10
20 6340301233 นายพัสกร ห้วยนอก อังกฤษ10
21 6340301208 นางสาวณัฐริกา ชาแท่น อังกฤษ10
22 6340301206 นางสาวฐิติรัตน์ ฤทธิขันธ์ อังกฤษ10
23 6340301232 นายปัญจพล นพวรรณ์ อังกฤษ10
24 6340301219 นางสาวมิษฎา วงษ์ศาศวัต อังกฤษ10
25 6340301220 นางสาววริศรา แชกระโทก อังกฤษ10
26 6340301223 นางสาวศิลาลักษณ์ พุทธรัตน์ อังกฤษ10
27 6340301217 นางสาวพิไลลักษณ์ ลอยพิมาย อังกฤษ10
28 6340301235 นายภาสกร สัมพันธกุล อังกฤษ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6340214101 นางสาวณริศรา มอบสันเทียะ ระบบสารสนเทศ10
30 6340214104 นางสาวภัทรวดี ยงขามป้อม ระบบสารสนเทศ10
31 6340214105 นางสาวมัณฑนา ศรีอภัย ระบบสารสนเทศ10
32 6340214102 นางสาวพรนภา ครุฑมณี ระบบสารสนเทศ10
33 6340214106 นายธนภัทร อินเคน ระบบสารสนเทศ10
34 6340210101 นางสาวณัชชา คำชนะชัย สถิติ10
35 6340210106 นางสาวสุวิมล ปล้องกระโทก สถิติ10
36 6340210102 นางสาวณัฎฐนิกา พวงสันเทียะ สถิติ10
37 6340210105 นางสาวพิมลพรรณ เกียรติจุทามณี สถิติ10
38 6340210103 นางสาวณัฐกมล ชิดสุข สถิติ10
39 6340210107 นายชัพวิชญ์ เอื้อไธสง สถิติ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123