รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340307225 นางสาวสุพิชญา ชัยปัญหา ไทย72
2 6340307214 นางสาวพัฒนพร ลิอินทร์ ไทย10
3 6340307130 นายธีรเดช อกนิษฐ์ ไทย10
4 6340307210 นางสาวน้ำทิพย์ กุลสำโรง ไทย10
5 6340307116 นางสาวรสสุคนธ์ พลราชม ไทย10
6 6340307115 นางสาวพิศชาภรณ์ ฆ้องนอก ไทย10
7 6340307112 นางสาวปณิดา ดิเรกโชค ไทย10
8 6340307103 นางสาวจุฑามาศ คอนจำนงค์ ไทย10
9 6340307132 นายอลงกรณ์ ไชยสงค์ ไทย10
10 6340307102 นางสาวจิรารัตน์ คำใสย์ ไทย10
11 6340307124 นางสาวศิริประภา จำปาดวง ไทย10
12 6340307121 นางสาววริศรา ตาชัยภูมิ ไทย10
13 6340307125 นางสาวสุทธิดา เดชา ไทย10
14 6340307108 นางสาวนัททริกา โปทา ไทย10
15 6340307212 นางสาวปรารถนา เรือนไทย ไทย10
16 6340307126 นางสาวสุภาพร ทับทิมกลาง ไทย10
17 6340307118 นางสาวลดาวัลย์ วันละดา ไทย10
18 6340307203 นางสาวชลธิชา พินจันทึก ไทย10
19 6340307211 นางสาวบุษราคัม ด่านกระโทก ไทย10
20 6340307129 นายจิรสิน ทาน้อย ไทย10
21 6340307101 นางสาวกนกวรรณ สำโลงลุน ไทย10
22 6340307123 นางสาวศิริกานต์ ชาวสวน ไทย10
23 6340307120 นางสาววรันธร ภิรมย์ราช ไทย10
24 6340307230 นายภัครพงษ์ ธรณี ไทย10
25 6340307127 นางสาวอรปรียา มิตรกระโทก ไทย10
26 6340307206 นางสาวธมลวรรณ ยี่สันเทียะ ไทย10
27 6340307106 นางสาวถิรดา เกื้อหนุน ไทย10
28 6340307131 นายสิทธิพร สมหาญ ไทย10
29 6340307231 นายอติชาติ หาญชะนะ ไทย10
30 6340307122 นางสาววิชุดา พรมบุตร ไทย10
31 6340307228 นางสาวอาริสา แปรโคกสูง ไทย10
32 6340307114 นางสาวพรพิลัย แพงไธสง ไทย10
33 6340307107 นางสาวนนทวดี เรืองเจริญ ไทย10
34 6340307128 นางสาวอัจฉรา ทองดีนอก ไทย10
35 6340307113 นางสาวปิยภัทร ศังขจันทรานนท์ ไทย10
36 6340307109 นางสาวนันทริดา มณีล้ำ ไทย10
37 6340307117 นางสาวรัตนาวดี ไวแก้วสูนย์ ไทย10
38 6340307226 นางสาวสุวิมล แดงฉิมพลี ไทย10
39 6340307111 นางสาวบัณฑิตา เชยสระน้อย ไทย10
40 6340307223 นางสาวศิรินุช กิ่งนอก ไทย10
41 6340307208 นางสาวนันทนา เสียมกำปัง ไทย10
42 6340307219 นางสาววรรษมล ประสาร ไทย10
43 6340307104 นางสาวชลธิชา อ่างนิลพันธ์ ไทย10
44 6340307213 นางสาวพรญาณี สีมาโลฤทธิ์ ไทย10
45 6340307207 นางสาวนภัสวรรณ ตลับทอง ไทย10
46 6340307217 นางสาวรัติกร ชูรัตน์ ไทย10
47 6340307202 นางสาวจิฬาภรณ์ วันสา ไทย10
48 6340307227 นางสาวอรพิน เมินเเก้ว ไทย10
49 6340307201 นางสาวจินต์จุฑา สาคร ไทย10
50 6340307218 นางสาววณัชพร ศิรินอก ไทย10
51 6340307224 นางสาวศิริพร นาเพีย ไทย10
52 6340307220 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐพงษ์ ไทย10
53 6340307216 นางสาวรัตติกาล ภูแก้ว ไทย10
54 6340307205 นางสาวณัฐฐินันท์ เเสนใหม่ ไทย10
55 6340307222 นางสาวศรีสุดา ยุบลไสย ไทย10
56 6340307209 นางสาวนันทิชา อยู่โยธา ไทย10
57 6340307221 นางสาววิชุดา ถนัดหมอ ไทย10
58 6340307229 นายชาคริต เเสนธิ ไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123