รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6340302215 นางสาวปิยะธิดา จันตา จีน10
2 6340302131 นางสาวอธิชา เซ็นต์นอก จีน10
3 6340302225 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์กล่อม จีน10
4 6340302223 นางสาววาสนา โพนแดง จีน10
5 6340302224 นางสาวศุจินทรา ประเสริฐสัง จีน10
6 6340302130 นางสาวอณัญญา บุตรศรีภูมิ จีน10
7 6340302236 นายปิยะพงศ์ สนิทไทย จีน10
8 6340302133 นางสาวอันธิกา ขวัญนนท์เดิม จีน10
9 6340302220 นางสาวทุยหยิม ฟานถิ จีน10
10 6340302207 นางสาวชิดชนก ทศประเสริฐ จีน10
11 6340302208 นางสาวณัฐธิดา หมายไร่กลาง จีน10
12 6340302230 นางสาวอทิติยา สิมรีวงษ์ จีน10
13 6340302116 นางสาวปิยะพร สุนขุนทด จีน10
14 6340302227 นางสาวสุดารัตน์ ปะนาธรรมมา จีน10
15 6340302211 นางสาวธาราวดี ทวนกระโทก จีน10
16 6340302119 นางสาวเขมจิรา อิสโร จีน10
17 6340302104 นางสาวกิตติญา เสนจันทร์ฒิไชย จีน10
18 6340302107 นางสาวจิราวรรณ นาคดี จีน10
19 6340302235 นายชัยยุทธ์ ควงขุนทด จีน10
20 6340302219 นางสาวเพ็ญนภา ทมกระโทก จีน10
21 6340302109 นางสาวณัฐพร เกียจโพธิ์ จีน10
22 6340302121 นางสาวยุวฉัตร เนหล้า จีน10
23 6340302120 นางสาวแพรพลอย เที่ยงธรรม จีน10
24 6340302238 นายอิทธิพล กะเบา จีน10
25 6340302234 นางสาวอิศริญา สีเงิน จีน10
26 6340302213 นางสาวปนัดดา ฉิมนา จีน10
27 6340302129 นางสาวสุภัชชา มุ่งปานกลาง จีน10
28 6340302114 นางสาวปรายฟ้า ศรีวิลัย จีน10
29 6340302231 นางสาวอนุธิดา ภักดีบุรุษ จีน10
30 6340302218 นางสาวพิยดา โพธิขำ จีน10
31 6340302125 นางสาวศุภสุตา ยิ้มสุข จีน10
32 6340302229 นางสาวหทัยชนก แซ่เติ๋น จีน10
33 6340302128 นางสาวสุนันทินี แทวกระโทก จีน10
34 6340302118 นางสาวพิมพ์มาดา โพธิขำ จีน10
35 6340302212 นางสาวบัณฑิตา เต้ากลาง จีน10
36 6340302206 นางสาวจันทราทิพ วากระโทก จีน10
37 6340302237 นายวิทวัส ไพรวันรัตน์ จีน10
38 6340302106 นางสาวจรรยพร ไตรผักแว่น จีน10
39 6340302137 นายพันธกานต์ มาริตเเตง จีน10
40 6340302108 นางสาวฎีกากร สุวรรณศิริ จีน10
41 6340302115 นางสาวปลายฟ้า พรหมสิทธิ์ จีน10
42 6340302221 นางสาวรสิตา กล้ามสันเทียะ จีน10
43 6340302110 นางสาวธนัชพร ตุมดาวเรือง จีน10
44 6340302105 นางสาวกีรฏิประภา เตชะวณิช จีน10
45 6340302138 นายสัณหณัฐ มีมัน จีน10
46 6340302201 นางสาวกณิศา วสุเพ็ญ จีน10
47 6340302101 นางสาวกชมณี นาคเสน จีน10
48 6340302113 นางสาวปณิตา ภักดีจอหอ จีน10
49 6340302214 นางสาวปริณดา เอี่ยมสะอาด จีน10
50 6340302117 นางสาวพรไพลิน หงษ์รัตน์ จีน10
51 6340302135 นายเกียรติศักดิ์ ตาเมือง จีน10
52 6340302233 นางสาวอาทิตยา คุ้มโพธิ์น้อย จีน10
53 6340302102 จ่าสิบตรีหญิง กนกพร ดอนเปตรง จีน10
54 6340302136 นายปาณทัต ไปล่กระโทก จีน10
55 6340302209 นางสาวณิชยา ปิ่นแก้ว จีน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123