รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340120123 นายอานุภาพ โปรยโคกสูง พุทธศาสนศึกษา10
2 6340120121 นายภัคเดช พูลพร พุทธศาสนศึกษา10
3 6340120114 นางสาวอภิชญา วะเรือน พุทธศาสนศึกษา10
4 6340120117 นายณัฐชนม์ ณ วงศ์ พุทธศาสนศึกษา10
5 6340120105 นางสาวณัฐกาญ สมดี พุทธศาสนศึกษา10
6 6340120119 นายปณวัตร สินประสพ พุทธศาสนศึกษา10
7 6340120106 นางสาวธัญญาพร ชูลำภู พุทธศาสนศึกษา10
8 6340120104 นางสาวณปภัช มิ่งขวัญ พุทธศาสนศึกษา10
9 6340120122 นายภูวนาถ แก้วหิน พุทธศาสนศึกษา10
10 6340120116 นายโชคทวี ฤทธิจันทึก พุทธศาสนศึกษา10
11 6340120109 นางสาวพัชรี เคยตะคุ พุทธศาสนศึกษา10
12 6340120103 นางสาวกัลยาณี พันตะคุ พุทธศาสนศึกษา10
13 6340120102 นางสาวกัลยา คงน้ำ พุทธศาสนศึกษา10
14 6340120112 นางสาวศิริวรุณ ระไวกลาง พุทธศาสนศึกษา10
15 6340120101 นางสาวกัญญาณัฐ ช้อนผักแว่น พุทธศาสนศึกษา10
16 6340120113 นางสาวสุดารัตน์ บรรณกิจ พุทธศาสนศึกษา10
17 6340120111 จ่าสิบตรีหญิง ศิริลักษณ์ ศิริบุตร พุทธศาสนศึกษา10
18 6340120107 นางสาวปรางทิพย์ จิตรพิมาย พุทธศาสนศึกษา10
19 6340120110 นางสาวรัตน์เกล้า เผ่าต๊ะใจ พุทธศาสนศึกษา10
20 6340109208 นางสาวประภัสรา หาญกล้า สังคมศึกษา10
21 6340109205 นางสาวธารินีย์ ชัยวงค์ สังคมศึกษา10
22 6340109104 นางสาวณัฐวดี ดีไพร สังคมศึกษา10
23 6340109124 นายธนพล บรรจงปรุ สังคมศึกษา10
24 6340109218 นางสาวสุพรรณษา เพ็งอังคาร สังคมศึกษา10
25 6340109222 นายชานนท์ เดชหนุน สังคมศึกษา10
26 6340109214 นางสาวศศิธร โชติกลาง สังคมศึกษา10
27 6340109207 นางสาวปณิตา แสงศิริ สังคมศึกษา10
28 6340109224 จ่าสิบตรี ธนศิษฐ์ สมบัติหลาย สังคมศึกษา10
29 6340109122 นายจิรวัฒน์ ต่อศรี สังคมศึกษา10
30 6340109125 นายธันวา รุ่งวิทยา สังคมศึกษา10
31 6340109220 นางสาวอารียา เรียงสันเทียะ สังคมศึกษา10
32 6340109128 นายวราวุฒิ ชำนาญ สังคมศึกษา10
33 6340109119 นางสาวสุวิมล เพียรชอบ สังคมศึกษา10
34 6340109109 นางสาวปรียานุช บุตรตะโน สังคมศึกษา10
35 6340109213 นางสาววิลาวัณย์ มั่นเพชร สังคมศึกษา10
36 6340109210 นางสาวพฤกษา โรมรัมย์ สังคมศึกษา10
37 6340109209 นางสาวปัทมา สนิทไทย สังคมศึกษา10
38 6340109219 นางสาวอริศรา เกษแก้ว สังคมศึกษา10
39 6340109229 นายหัสดิน เถียงกระโทก สังคมศึกษา10
40 6340109101 นางสาวกานดา แผ่วสูงเนิน สังคมศึกษา10
41 6340109221 นายไกรสร มีใหญ่ สังคมศึกษา10
42 6340109206 นางสาวนันทนา ดัดถุยาวัตร สังคมศึกษา10
43 6340109116 นางสาวศิลาวดี มุ่งกลาง สังคมศึกษา10
44 6340109113 นางสาวลภัสรินทร์ ยศรุ่งเรือง สังคมศึกษา10
45 6340109203 นางสาวณัฐรียา บทนอก สังคมศึกษา10
46 6340109202 นางสาวจูลธิดา สุ่ยวงษ์ สังคมศึกษา10
47 6340109217 นางสาวสัตตบงกช พิกุลแก้ว สังคมศึกษา10
48 6340109129 จ่าสิบตรี สุรศักดิ์ ดีขุนทด สังคมศึกษา10
49 6340109204 นางสาวดาราวีร์ เพิ่มพูน สังคมศึกษา10
50 6340109118 นางสาวสิริวรดา รุ่งพิรุณ สังคมศึกษา10
51 6340109226 นายพัชรพล สุนทอง สังคมศึกษา10
52 6340109107 นางสาวเนตรนภา แซ่ล้อ สังคมศึกษา10
53 6340109201 นางสาวกุลสตรี ภักดี สังคมศึกษา10
54 6340109121 นางสาวอิสริยาภรณ์ ประดิษฐ์ธรรม สังคมศึกษา10
55 6340109130 จ่าสิบตรี อัมรินทร์ ลิไสย์ สังคมศึกษา10
56 6340109106 นางสาวนริศรา กินขุนทด สังคมศึกษา10
57 6340109110 นางสาวพรรณษา ป้องขันธ์ สังคมศึกษา10
58 6340109228 นายวุฒิพงศ์ ทิพมล สังคมศึกษา10
59 6340109223 นายณัฐวุฒิ พืมขุนทด สังคมศึกษา10
60 6340109230 นายเอกรัตน์ เรตสันเทียะ สังคมศึกษา10
61 6340109227 นายลภัส วิริยะไชยวงศ์ สังคมศึกษา10
62 6340109120 นางสาวอาทิตยา สุขสานต์ สังคมศึกษา10
63 6340109126 นายพลากร ปีกกระโทก สังคมศึกษา10
64 6340109211 นางสาวพัลลภา ยวงสุวรรณ สังคมศึกษา10
65 6340109123 นายญาณวัฒน์ กองเเก้ว สังคมศึกษา10
66 6340109111 นางสาวพัชราภรณ์ คันทะนาค สังคมศึกษา10
67 6340109103 นางสาวณัฎฐ์ฐากร เนียมสูงเนิน สังคมศึกษา10
68 6340109215 นางสาวศิริวรรณ พรมเมืองเก่า สังคมศึกษา10
69 6340109105 นางสาวทัศนีย์ กันทะวิชัย สังคมศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123