รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP7
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540103113 นางสาวรุ่งอรุณ แทวกระโทก เคมี10
2 6540103105 นางสาวณัฐชา มีระหันนอก เคมี10
3 6540103109 นางสาวพรนภา ป้องเคน เคมี10
4 6540103116 นางสาวศิริรัตน์ วันเฉลิม เคมี10
5 6540103122 นายสิรวิชญ์ เตียนสูงเนิน เคมี10
6 6540103121 นายมนัสวิน การดี เคมี10
7 6540103108 นางสาวปวีณา ทุ่งจันทร์ เคมี10
8 6540103112 นางสาวภาวิณี เฝือสูงเนิน เคมี10
9 6540103117 นางสาวสุวนันท์ คงเร่งดี เคมี10
10 6540103102 นางสาวชลธิชา บันดิษเสน เคมี10
11 6540103104 นางสาวฐานิต นามวิจิตร เคมี10
12 6540103114 นางสาววรลักษณ์ เกิดเดช เคมี10
13 6540103118 นางสาวอภิญญา ตันปิน เคมี10
14 6540103119 นางสาวอภิสรา บุญครอง เคมี10
15 6540103103 นางสาวชุลีพร วงษ์มั่น เคมี10
16 6540103106 นางสาวนภัสวรรณ จองกลาง  เคมี10
17 6540103101 นางสาวกัญจนพร พิมพ์ภักดิ์ เคมี10
18 6540103115 นางสาววิชญาดา สิทธิขวา เคมี10
19 6540103111 นางสาวพิชญารัตน์ เจริญสุข เคมี10
20 6540103107 นางสาวนฤมน โคตรมุงคุณ เคมี10
21 6540103120 นายพิริยกร ผาเจริญ เคมี10
22 6540103110 นางสาวพรพิมล เนาว์แสง เคมี10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123