รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540114113 นางสาวรินลดา รั้งกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
2 6540114124 นายรชต ชาญนอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
3 6540114120 นายกันตนพ ป้องนาน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
4 6540114108 นางสาวนารีรัตน์ โหมขุนทด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
5 6540114126 นายอนุชา แสงมณี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
6 6540114116 นางสาวศิริประภา สอดกำปัง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
7 6540114105 นางสาวณัฐลดา ศรีชุม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
8 6540114102 นางสาวชิดชนก สงพะไล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
9 6540114101 นางสาวจารุวรรณ ทือเกาะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
10 6540114106 นางสาวณิชาภา แนมขุนทด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
11 6540114123 นายปิยภัทร นิพันธุ์พงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
12 6540114114 นางสาววรัญญา ชมภูพื้น เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
13 6540114122 นายนวกรณ์ พลอ่อน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
14 6540114109 นางสาวปณิตา ทิณวงษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
15 6540114103 นางสาวฐาริญา ลาจังหรีด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
16 6540114112 นางสาวภัณฑิรา จอนโพธิ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
17 6540114110 นางสาวปรียาภรณ์ สระภู เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
18 6540114125 นายเศรษฐพงษ์ หวังใจกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
19 6540114121 นายธีรศักดิ์ อาษากลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
20 6540114104 นางสาวฐิดาพร จันทร์ทะเมนชัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
21 6540114107 นางสาวนันทิศา ภูมิชนะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
22 6540114111 นางสาวพิมพ์ชนก ด่านกลาง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
23 6540114118 นางสาวสุชานันท์ สาลาด เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
24 6540114117 นางสาวสิตานัน บรรดิษฐ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
25 6540114119 นางสาวสุธาทิพย์ หมวกสันเทียะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123