รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP14
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6340108208 นางสาวณัฐวิภา หาพันธ์ ภาษาอังกฤษ10
2 6340108213 นางสาวพัชราพร วรพงษ์นวกุล ภาษาอังกฤษ10
3 6340108216 นางสาววรันธร บำรุงเชื้อ ภาษาอังกฤษ10
4 6340108228 นายวรกานต์ ตันวิเศษ ภาษาอังกฤษ10
5 6340108212 นางสาวพรพชร องอาจ ภาษาอังกฤษ10
6 6340108227 นายปารเมศร์ กล่าวรัมย์ ภาษาอังกฤษ10
7 6340108231 นายอภิสัญ ศิริเกรียงไกร ภาษาอังกฤษ10
8 6340108219 นางสาวสมพร เหลื่อมทองหลาง ภาษาอังกฤษ10
9 6340108210 นางสาวธัญญภัทร์ กล้าไพรี ภาษาอังกฤษ10
10 6340108201 นางสาวกลศวรรณ คำแปล ภาษาอังกฤษ10
11 6340108215 นางสาวมาตาสิริ ทวีเสริญมีเหง้า ภาษาอังกฤษ10
12 6340108229 นายวีรภัทร ทัดแก้ว ภาษาอังกฤษ10
13 6340108222 นางสาวอรัญญา กรึงพุทรา ภาษาอังกฤษ10
14 6340108217 นางสาววริสรา ภู่จำนงค์ ภาษาอังกฤษ10
15 6340108214 นางสาวเพ็ญพิชชา สวนดี ภาษาอังกฤษ10
16 6340108220 นางสาวสุพัฒตรา ทองศรี ภาษาอังกฤษ10
17 6340108202 นางสาวกาญจนา จงกล ภาษาอังกฤษ10
18 6340108218 นางสาววิลาสินี กบิลโรจน์ ภาษาอังกฤษ10
19 6340108207 นางสาวฎรินรัตน์ คุณจัตุรัส ภาษาอังกฤษ10
20 6340108203 นางสาวกานต์มณี หะดี ภาษาอังกฤษ10
21 6340108224 นายเกียรติศักดิ์ จันคำ ภาษาอังกฤษ10
22 6340108204 นางสาวเกศแก้ว แร้วกระโทก ภาษาอังกฤษ10
23 6340108225 นายณัฐกานต์ จีนแพง ภาษาอังกฤษ10
24 6340108206 นางสาวจุไรรัตน์ วิคสันเทียะ ภาษาอังกฤษ10
25 6340108230 นายสกลวรรธน์ อู่เหล็ก ภาษาอังกฤษ10
26 6340108221 นางสาวอโนชา กระจงกลาง ภาษาอังกฤษ10
27 6340108211 นางสาวประไพพรรณ ถางโพธิ์ ภาษาอังกฤษ10
28 6340108209 นางสาวธนสุการ วงษาเทียม ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123