รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061204 : การคิดเพื่อการดำเนินชีวิต
กลุ่มK2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาการจัดการ
1 6330502101 นางสาวกิตติญา มุมทอง การจัดการ10
2 6330502113 นางสาวนิตยา หาสิน การจัดการ10
3 6330502153 นายอดิศร เป้าประจำเมือง การจัดการ10
4 6330502122 นางสาวเพชรจิตรา แสงศรีลา การจัดการ10
5 6330502120 นางสาวพฤศจีย์ โพใจ การจัดการ10
6 6330502117 นางสาวปนัดดา รอบแคว้น การจัดการ10
7 6330502130 นางสาววิมลรัตน์ มั่งมี การจัดการ10
8 6330502119 นางสาวพรจิต คูสุวรรณโชค การจัดการ10
9 6330502105 นางสาวชุติวรรณ ประยูรพรหม การจัดการ10
10 6330502102 นางสาวจุฬารัตน์ ไกรกลาง การจัดการ10
11 6330502131 นางสาวศศิกานต์ นวมโคกสูง การจัดการ10
12 6330502109 นางสาวดวงฤทัย กองแก้ว การจัดการ10
13 6330502127 นางสาวราตรี ดีใจ การจัดการ10
14 6330502115 นางสาวเนตรชนก ญาณรักษ์ การจัดการ10
15 6330502114 นางสาวนุทธิรา เทียนศิริ การจัดการ10
16 6330502143 นายนัฐพงษ์ ภูมิโคกรักษ์ การจัดการ10
17 6330502138 นางสาวอรนรินทร์ แวงดงบัง การจัดการ10
18 6330502125 นางสาวรัชนีพร บ้ำสันเทียะ การจัดการ10
19 6330502133 นางสาวสรรสิริ สิทธิศรี การจัดการ10
20 6330502129 นางสาววริศรา ศิริวรประสาท การจัดการ10
21 6330502110 นางสาวธนัชชา ไขรัมย์ การจัดการ10
22 6330502145 นายปราชญ์รวี กออินทร์ การจัดการ10
23 6330502108 นางสาวณิจฏ์ฌาพัธ โชคพัฒนกิจกูล การจัดการ10
24 6330502123 นางสาวแพรพลอย เมืองกลาง การจัดการ10
25 6330502111 นางสาวธนิดา รักษ์ศรี การจัดการ10
26 6330502136 นางสาวหทัยทิพย์ วนไธสงค์ การจัดการ10
27 6330502141 นายชิติพัทธ์ ทองชำนาญ การจัดการ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123