รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440113105 นางสาวกัลยรัตน์ วะราบุตร การศึกษาพิเศษ10
2 6440113102 นางสาวกรรณิกา เผยกลาง การศึกษาพิเศษ10
3 6440113117 นางสาววรางคณา กองคำ การศึกษาพิเศษ10
4 6440113124 นายภัทรโชติ สุขัง การศึกษาพิเศษ10
5 6440113125 นายรชานนท์ พลเยี่ยม การศึกษาพิเศษ10
6 6440113120 นางสาวสุภิษฐ์ชา เชยสำโรง การศึกษาพิเศษ10
7 6440113110 นางสาวนภัสรา กรอกงูเหลือม การศึกษาพิเศษ10
8 6440113116 นางสาวเมธาพร อิงสันเทียะ การศึกษาพิเศษ10
9 6440113121 นางสาวแสงเทียน เกียรติสูงเนิน การศึกษาพิเศษ10
10 6440113112 นางสาวปริชญา ทรัพย์จอหอ การศึกษาพิเศษ10
11 6440113114 นางสาวมัทนา แสวงผล การศึกษาพิเศษ10
12 6440113119 นางสาววิรวรรณ พิมพ์กลาง การศึกษาพิเศษ10
13 6440113103 นางสาวกรรณิการ์ ชาญกระโทก การศึกษาพิเศษ10
14 6440113122 นางสาวอัจฉรียา กิมาโส การศึกษาพิเศษ10
15 6440113127 นายอโณชา กรสุวรรณ การศึกษาพิเศษ10
16 6440113107 นางสาวณัฏฐณิชา อรรถกมล การศึกษาพิเศษ10
17 6440113123 นายนาวิน หอมทรัพย์ การศึกษาพิเศษ10
18 6440113108 นางสาวธนัชพร จงท่องกลาง การศึกษาพิเศษ10
19 6440113118 นางสาววารุณี ฤาชา การศึกษาพิเศษ10
20 6440113106 นางสาวจุฬาลักษ์ เพ็ญเจริญ การศึกษาพิเศษ10
21 6440113113 นางสาวพรรธน์ชญมน สีดำ การศึกษาพิเศษ10
22 6440113109 นางสาวธัญวรัตม์ เนือดกระโทก การศึกษาพิเศษ10
23 6240108221 นางสาวสิริกร ดอนกลาง ภาษาอังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123