รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา062306 : ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
กลุ่มP15
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 6441301112 นายจิรพงศ์ จอมกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
2 6441301109 นางสาวสายป่าน วิเศษหมื่นไวย อุตสาหกรรมศิลป์10
3 6441301118 นายรัษฎาณุ เกตุพิบูลย์ อุตสาหกรรมศิลป์10
4 6441301113 นายชัยธวัช กำเนิดกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
5 6441301203 นางสาวสุชาดา เอกศิริ อุตสาหกรรมศิลป์10
6 6441301209 นายพิทยาธร เพ็งชื่นมะดัน อุตสาหกรรมศิลป์10
7 6441301119 นายเสกสรร เม่าสูงเนิน อุตสาหกรรมศิลป์10
8 6441301207 นายชนะโชค เส็งกำปัง อุตสาหกรรมศิลป์10
9 6441301120 นายเสนีย์ บินกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
10 6441301117 นายรณชัย จันทะเบี้ยว อุตสาหกรรมศิลป์10
11 6441301107 นางสาววัชรนันท์ แปะกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
12 6441301210 นายรชต เสริฐสูงเนิน อุตสาหกรรมศิลป์10
13 6441301105 นางสาวรัชนีกร ก้อนแก้ว อุตสาหกรรมศิลป์10
14 6441301106 นางสาววรรณกร ด่านกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
15 6441301108 นางสาววิมลวรรณ เน็ดพุดซา อุตสาหกรรมศิลป์10
16 6441301103 นางสาวปฏิมากร ด่านกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
17 6441301102 นางสาวนารีรัตน์ แนบกลาง อุตสาหกรรมศิลป์10
18 6441301204 นางสาวสุธิดา แดงชาติ อุตสาหกรรมศิลป์10
19 6441301111 นางสาวอรอนงค์ อินทร์นอก อุตสาหกรรมศิลป์10
20 6441301110 นางสาวสุภาวดี ดีอ่อน อุตสาหกรรมศิลป์10
21 6441301205 นางสาวอมิตา สังสี อุตสาหกรรมศิลป์10
22 6441301101 นางสาวจีรนันท์ ผลเต็ม อุตสาหกรรมศิลป์10
23 6441301116 นายปรัชญา ครึกกระโทก อุตสาหกรรมศิลป์10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123