รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา100101 : ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู
กลุ่มP11
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6640108221 นายตุลธรรม ศรีฉาย คอมพิวเตอร์ศึกษา10
2 6640108206 นางสาวนภัสวัตร เพียแก้ว คอมพิวเตอร์ศึกษา10
3 6640108205 นางสาวนภัทร นาทันนึก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
4 6640108218 นายจารุกิตติ์ แสงสนิท คอมพิวเตอร์ศึกษา10
5 6640108204 นางสาวธมนวรรณ จีนเต็ม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
6 6640108213 นางสาวสิริรัตน์ ชาติมนตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
7 6640108222 นายปิยพัทธ์ ปลั่งกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
8 6640108228 นายเสาวภาคย์ สุทธิศิลป์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
9 6640108223 นายพุฒิพงศ์ แสนพิมล คอมพิวเตอร์ศึกษา10
10 6640108201 นางสาวเกศมณี ขอกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
11 6640108203 นางสาวณัฐวดี จงเพียร คอมพิวเตอร์ศึกษา10
12 6640108209 นางสาวพิมลพรรณ คะเรรัมย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
13 6640108212 นางสาวศิริรัตน์ ด่านนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา10
14 6640108214 นางสาวสุภัสสรา ลีโสม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
15 6640108226 นายศรัณยภัทร เพียดจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
16 6640108211 นางสาวศศิกานต์ กล้าหาญ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
17 6640108225 นายวัฒน์ชนก อรชุม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
18 6640108207 นางสาวนิศา ญาติกลาง คอมพิวเตอร์ศึกษา10
19 6640108229 นายอัครเดช ภิรมพงษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
20 6640108217 นายกายกรณ์ เกยดอน คอมพิวเตอร์ศึกษา10
21 6640108227 นายศิวนารถ นิลวัฒน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
22 6640108208 นางสาวพรชนก ผลจันทร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
23 6640108224 นายภูธเนศ ทองเถาว์ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
24 6640108219 นายชญานนท์ กาญจนศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา10
25 6640108215 นางสาวโสภิดาพร โทสันเทียะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
26 6640108216 นางสาวอัจจิมา แคชัยภูมิ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
27 6640108220 นายณัฐวัตร บุญอิ่ม คอมพิวเตอร์ศึกษา10
28 6640108202 นางสาวณัฐธิดา พยัคฆะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
29 6640108210 นางสาวภควดี ทะคะนะ คอมพิวเตอร์ศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123