รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา206206 : ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย
กลุ่มP2
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อ สาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6540101201 นางสาวจิรัชญา กอบขุนทด ภาษาไทย10
2 6540101230 นางสาวนุชนาถ อุทิศรัมย์ ภาษาไทย10
3 6540101220 นางสาวสุภาพร เจริญพร ภาษาไทย10
4 6540101202 นางสาวชิดชนก เพ็ชรขุนทด ภาษาไทย10
5 6540101203 นางสาวญาดาญาณพัฒน์ เตรียมมะเริง ภาษาไทย10
6 6540101211 นางสาวปาณิสรา บุญบุรี ภาษาไทย10
7 6540101222 นางสาวอริสรา โยนจอหอ ภาษาไทย10
8 6540101210 นางสาวปราริญา ชัยสงค์ ภาษาไทย10
9 6540101218 นางสาวสุดารัตน์ สร้างไร่ ภาษาไทย10
10 6540101209 นางสาวบัณฑิตา เขื่อนพงษ์ ภาษาไทย10
11 6540101215 นางสาวเรืองลดา ปุ่มมะดัน ภาษาไทย10
12 6540101226 นายปรมัตถ์ สะโลรัมย์ ภาษาไทย10
13 6540101217 นางสาวศศิธร สังวร ภาษาไทย10
14 6540101223 นางสาวอาทิตยา ทรงดอน ภาษาไทย10
15 6540101224 นายคามิน สว่างจิตร ภาษาไทย10
16 6540101208 นางสาวนาขวัญ คบทองหลาง ภาษาไทย10
17 6540101227 นายพุฒิพงศ์ ดงกระโทก ภาษาไทย10
18 6540101213 นางสาวพฤกษา รอกลาง ภาษาไทย10
19 6540101206 นางสาวธิติมา โซ่เงิน ภาษาไทย10
20 6540101207 นางสาวธิมาพร นุพัด ภาษาไทย10
21 6540101229 นางสาวกรกนก ยิ่งยง ภาษาไทย10
22 6540101212 นางสาวปิยะพร ศูนย์กลาง ภาษาไทย10
23 6540101204 นางสาวณัฐธิดา โขงรัมย์ ภาษาไทย10
24 6540101219 นางสาวสุธนี แก้วพุ่ม ภาษาไทย10
25 6540101221 นางสาวอภิชญา ริยะตา ภาษาไทย10
26 6540101214 นางสาวมุทิตา ธูปพุทธา ภาษาไทย10
27 6540101228 นายรัฐพงษ์ บุญธรรม ภาษาไทย10
28 6540101205 นางสาวธัญพิชชา เสริมพงษ์ ภาษาไทย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123