รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา109317 : การสัมมนาทางพลศึกษา
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะครุศาสตร์
1 6440110132 สิบโท ปริญญา เดชพลกรัง พลศึกษา10
2 6440110131 นายพงศธร ศรีวิพัฒน์ พลศึกษา10
3 6440110130 นายอภิสิทธิ์ ฝอยทองพรมราช พลศึกษา10
4 6440110128 นายเสฏฐวุฒิ สุวรรณมาลี พลศึกษา10
5 6440110127 นายสันติราษฎร์ พลเยี่ยม พลศึกษา10
6 6440110126 นายศุภชัย พันพิพัฒน์ พลศึกษา10
7 6440110125 นายวัชรานันท์ เสนาช่วย พลศึกษา10
8 6440110124 นายรัฐพล สุโคตร พลศึกษา10
9 6440110123 นายภาณุวิชญ์ อู่ผลเจริญ พลศึกษา10
10 6440110122 นายภราดร หลินศรี พลศึกษา10
11 6440110121 นายพัชรพล อันทับทิม พลศึกษา10
12 6440110120 นายปณัย มีทรัพย์ พลศึกษา10
13 6440110119 นายธิติ เทพราชา พลศึกษา10
14 6440110118 นายธนพัฒน์ สินสุพรรณ์ พลศึกษา10
15 6440110117 นายธนกร บุตรโพธิ์ พลศึกษา10
16 6440110116 นายดิษยนันท์ เมยขุนทด พลศึกษา10
17 6440110115 นายชลสิทธิ์ ไชยนอก พลศึกษา10
18 6440110114 นายเฉลิมชัย นิลดา พลศึกษา10
19 6440110112 นายเกรียงศักดิ์ ยิ้มนาค พลศึกษา10
20 6440110111 นายกิตติศักดิ์ ตระกูลศรี พลศึกษา10
21 6440110110 นางสาวอภิสรา เยสูงเนิน พลศึกษา10
22 6440110109 นางสาวสุรัสสา กันยามา พลศึกษา10
23 6440110108 นางสาวสุดารัตน์ มุ่งซ้อนกลาง พลศึกษา10
24 6440110107 นางสาวสายฝน ทาบุราญ พลศึกษา10
25 6440110106 นางสาวศิรประภา เป้งคำภา พลศึกษา10
26 6440110105 นางสาวเพชรชมพู แก้วอำนาจ พลศึกษา10
27 6440110104 นางสาวปัทวรรณ สุรไกรกุล พลศึกษา10
28 6440110103 นางสาวบัณฑิตา ปุ้มกระโทก พลศึกษา10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123