รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP4
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501433 นายธนาพัฒน์ สุมาลี นิติ10
2 6640501428 นายกันตพิชญ์ กองสีชา นิติ10
3 6640501401 นางสาวกัลยกร ฟากหนองดู่ นิติ10
4 6640501329 นายจริยวัฒน์ โกสุม นิติ10
5 6640501327 นางสาวอภิญญา แจะสันเทียะ นิติ10
6 6640501314 นางสาวปนัดดา จันคลัง นิติ10
7 6640501311 นางสาวธัญญรัตน์ กองทุ่งมน นิติ10
8 6640501307 นางสาวชลลดา สุรพล นิติ10
9 6640501232 นายณัชพล เนียมทับทิม นิติ72
10 6640501213 นางสาวนันทภัค ศรีจันทร์อินทร์ นิติ10
11 6640501137 นายปิติวัฒน์ ปิดตาระนัง นิติ10
12 6640501128 นางสาวอรวรรณ เพชรวงค์ นิติ10
13 6640501119 นางสาวพิมพ์ลพัฒ เจียนมะเริง นิติ10
14 6640501115 นางสาวปนัสยา รัตนัย นิติ10
15 6640303124 นางสาววิสาขา กิ่งงามพริ้ง จีน10
16 6640303117 นางสาวพัทรชนิตา เนียมพรมราช จีน10
17 6640303113 นางสาวบัณฑิตา เหมือนวาจา จีน10
18 6640303101 นางสาวกนิษฐา ขอบเมืองฮาม จีน10
19 6540901327 นางสาวอารียา มุ่งปั่นกลาง รปศ.10
20 6540901325 นางสาวสุวิมล แทนรินทร์ รปศ.10
21 6540901223 นางสาวสุขภาดา เหมะธุลิน รปศ.10
22 6540901222 นางสาวศุภิสรา เทพกระโทก รปศ.10
23 6540306117 นางสาวภาวินี เสือวงษ์ ญี่ปุ่น10
24 6540306107 นางสาวณัฐกานต์ จันทร์เขียว ญี่ปุ่น10
 คณะวิทยาการจัดการ
25 6640705213 นางสาวพรพิมาน เหล็กลอย การตลาด10
26 6640705207 นางสาวณิชารีย์ สมบูรณ์ การตลาด10
27 6640705206 นางสาวณัฐนันท์ โอ่งกลาง การตลาด10
28 6640705205 นางสาวณัฐกานต์ ไปล่กระโทก การตลาด10
29 6640705202 นางสาวกานต์ธิดา เจินธรรม การตลาด10
30 6640705136 นายธีรวัฒน์ คิดอ่าน การตลาด10
31 6640705126 นางสาวอรอุมา ต่อมิตร การตลาด10
32 6640701343 นายระชานนท์ เตียนกระโทก การจัดการ60
33 6640701327 นางสาวอริศรา อุ่นเหมือน การจัดการ10
34 6640701326 นางสาวศิริวรรณ บุญมา การจัดการ10
35 6640701325 นางสาวศศิปรียา ผลทวี การจัดการ10
36 6640701312 นางสาวนริตา กล้ากระโทก การจัดการ10
37 6640701311 นางสาวธัญพิมล มาเมือง การจัดการ10
38 6640701307 นางสาวชลกร อุตรรัมย์ การจัดการ10
39 6640701301 นางสาวกนกพร แจ๊ดสันเทียะ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 6540210120 นายสันติกร วงษ์จันทร์แดง เกษตรศาสตร์10
41 6540210119 นายภูมินทร์ เกิดศรีทอง เกษตรศาสตร์10
42 6540210117 นายพฤทธิ์ อินทรนัฎ เกษตรศาสตร์10
43 6540210116 นายปาราเมศ สุริยันต์ เกษตรศาสตร์10
44 6540210115 นายทศวรรษ หมั่นสระเกษ เกษตรศาสตร์10
45 6540210114 นายทวีป สังข์เลขา เกษตรศาสตร์10
46 6540210113 นายณัฐวุฒิ ดีมาก เกษตรศาสตร์10
47 6540210112 นายณัฐภัทร ละอองศรี เกษตรศาสตร์10
48 6540210111 นายชินพัฒน์ อ่อนนอก เกษตรศาสตร์10
49 6540210109 นายกมลชนก ปะขิโต เกษตรศาสตร์10
50 6540210107 นางสาวเพชรมณี ชิดสูงเนิน เกษตรศาสตร์10
51 6540210106 นางสาวพุธิตา พืดขุนทด  เกษตรศาสตร์10
52 6540210105 นางสาวพิชญาภา ชื่นชม เกษตรศาสตร์10
53 6540210104 นางสาวพิชญาภรณ์ หวังคอนกลาง เกษตรศาสตร์10
54 6540210101 นางสาวกฤษณา เฉียบแหลม เกษตรศาสตร์10
55 6540201103 นางสาวกาญจนา มงคล คหกรรม10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123