รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640501106 นางสาวจุฑารัตน์ เตยกระโทก นิติ10
2 6640306130 นางสาวอารียา ถุงทรัพย์ ญี่ปุ่น10
3 6640306125 นางสาวสิริยากร คงประพันธ์ ญี่ปุ่น10
4 6640306124 นางสาวศรุตยา นะอ่อน ญี่ปุ่น10
5 6640306120 นางสาวรสิตา เทศสันเทียะ ญี่ปุ่น72
6 6640306119 นางสาวมณฑกาญจน์ รมยาคม ญี่ปุ่น10
7 6640306109 นางสาวณัฐอัปสร ชาตยธรรม ญี่ปุ่น10
8 6640306108 นางสาวณัฐชยา สมดี ญี่ปุ่น10
9 6640306104 นางสาวจิราพร ทือเกาะ ญี่ปุ่น10
10 6640306102 นางสาวกานต์สินี มงกดกิ่ง ญี่ปุ่น10
11 6640303329 นางสาวสุรัสวดี ต่อประโยชน์ จีน72
12 6640303328 นางสาวสุธิมา อิ่มกลาง จีน10
13 6640303316 นางสาวพัชรี คลื้นพลกรัง จีน10
14 6640303309 นางสาวธัญชนก แตงทิพย์ จีน10
15 6640303220 นางสาวมัณฑนา วานิชกลาง จีน10
16 6640303208 นางสาวณาตาชา อโณทัยไพบูลย์ จีน10
17 6640303133 นางสาวอารัณรัตน์ เพิ่มพูล จีน10
18 6640303129 นางสาวสุพรรณษา เจริญสุข จีน10
19 6640303126 นางสาวศิริภัสสร รอดสุวรรณ์ จีน10
20 6640303122 นางสาวพันทิวา เดิ่นกลาง จีน10
21 6640303120 นางสาวภูภัทรรญาดา โยธา จีน10
22 6640303119 นางสาวภัทรวรินทร์ คูณดก จีน10
23 6541801227 นางสาวสิริวิมล มหาทัน ร.บ.10
24 6541801207 นางสาวณัฐชา สุขจันทึก ร.บ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
25 6640704233 นายวายุ สุวรรณโน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
26 6640704208 นางสาวภัทรวดี ตาพั้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
27 6640704201 นางสาวกานต์พิชชา ตับกลาง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
28 6640704114 นายจตุพัฒน์ สมคำเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ10
29 6640702231 นายภูริ เลิศสันเทียะ โลจิสติกส์10
30 6640702229 นายปิยะวัฒน์ รานอก โลจิสติกส์10
31 6640702227 นายธนาดล เตียงนิล โลจิสติกส์10
32 6640702208 นางสาวทิฆัมพร ประกอบผล โลจิสติกส์10
33 6640702127 นายธนพัฒน์ ขำโคกสูง โลจิสติกส์10
34 6640702125 นายก้องภพ สะริกำ โลจิสติกส์10
35 6640701332 นายณัฐติกร กลิ่นพิกุล การจัดการ10
36 6640701322 นางสาววิจิตรา เฝ้ากลาง การจัดการ10
37 6640701309 นางสาวดวงฤทัย ผินนอก การจัดการ10
38 6640701303 นางสาวกิตติพิชญ์ บุญหนองเหล่า การจัดการ10
39 6540701318 นายปรเมศวร์ สมบูรณ์ การจัดการ10
40 6540701315 นายณัฐกิตต์ เหง้าพรหมมินทร์ การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
41 6640213226 นายอภิวิชญ์ ต้นศรี วิทย์คอม10
42 6640213203 นางสาวมัณฑนา งามสันเทียะ วิทย์คอม10
43 6640213104 นางสาวยิ่งรัก บังกระโทก วิทย์คอม72
44 6640213103 นางสาวบุญญารัตน์ ภูจันทึก วิทย์คอม10
45 6640213102 นางสาวธันว์รวี การบรรจง วิทย์คอม10
46 6640213101 นางสาวกฤติยาภา มุกขุนทด วิทย์คอม10
47 6640209117 นายอจลวิชญ์ สวยไธสง ระบบสารสนเทศ10
48 6640209115 นายสิรภัทร โพธิ์กลาง ระบบสารสนเทศ10
49 6640209114 นายพิศณุ ส่งศรี ระบบสารสนเทศ10
50 6640209112 นายธีรเมธ กล้าหาญ ระบบสารสนเทศ10
51 6640209106 นายกวินภพ เขียวอ่อน ระบบสารสนเทศ10
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
52 6641403106 นายกัญจ์ ไกรพนม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
53 6540801234 นางสาวอารีรัตน์ เชิดสูงเนิน สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123