รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP6
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6641801315 นางสาวแพรทองธาร ช้างสาร ร.บ.10
2 6641801222 นางสาวสุนันทา จิตจักร์ ร.บ.10
3 6640901318 นางสาวลัดดาวัลย์ เล้าเจริญ รปศ.10
4 6640901116 นางสาวมนัสนันท์ กรณ์โคกกรวด รปศ.10
5 6640601127 นายเจษฎา เพียรกลาง นิเทศศิลป์10
6 6640307232 นายปรมินทร์ โพธิ์พิณ อังกฤษธุรกิจ10
7 6640307226 นางสาวอภิศรา สีสองเมือง อังกฤษธุรกิจ10
8 6640307219 นางสาววรัญญา สวัสดี อังกฤษธุรกิจ10
9 6640307209 นางสาวธัญชนก สำราญสลุง อังกฤษธุรกิจ10
10 6640303237 นายภคนันท์ จันโท จีน10
11 6640303234 นายจีรวัฒน์ โฉมวิไล จีน10
12 6640303232 นางสาวอารดา ปลื้มจิตร จีน10
13 6640303228 นางสาวสุธิตา ไม้ทอง จีน10
14 6640303221 นางสาวเมธาวี จงวิเศษโชค จีน10
15 6640303216 นางสาวพัชรวดี สารีพันธ์ จีน10
16 6640303212 นางสาวนิธยาภรณ์ ทศราช จีน10
17 6640303211 นางสาวนันทกานต์ กระศิริ จีน10
18 6640303203 นางสาวขวัญศิริ ศรีเจริญ จีน10
19 6640301130 นางสาวศิริตา ปราบจะบก ไทย10
20 6640301115 นางสาวธิดารัตน์ ดงทอง ไทย10
21 6640301110 นางสาวญาณภา ศรีชูเปี่ยม ไทย10
22 6640301103 นางสาวกรวีร์ แก้วกำเนิด ไทย10
 คณะวิทยาการจัดการ
23 6641601216 นางสาวปิยนันท์ ปอสูงเนิน บัญชี10
24 6641601214 นางสาวปวีณ์นุช สะภูทิพย์ บัญชี10
25 6641001225 นายชยานันต์ เวียงสีมา นิเทศศาสตร์10
26 6641001219 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีปานเงิน นิเทศศาสตร์10
27 6641001218 นางสาวสุนิสา พิไลกุล นิเทศศาสตร์10
28 6641001210 นางสาวบุศราวดี เพ็ชรหมื่นไวย นิเทศศาสตร์10
29 6641001205 นางสาวณฐพร อินทรกำแหง นิเทศศาสตร์10
30 6640707126 นางสาวภัทรธิดา ปัตถะมา การเงิน10
31 6640707103 นางสาวนันท์นภัส กองอาสา การเงิน10
32 6640707102 นางสาวโชติมณี สิงห์ทอง การเงิน10
33 6640707101 นางสาวจันทิมา ดวงศรี การเงิน10
34 6640701334 นายธนพัฒน์ จันทร์แก้ว การจัดการ10
35 6640310130 นางสาวศุภจิรา อาจภัคดี การโรงแรม10
36 6640309133 นายศุภกร เกษรแก้ว อุตท่องเที่ยว10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 6640213221 นายวิวิศน์ ฤทธิ์ฤาไชย วิทย์คอม10
38 6640209119 นายเอกภพ ทองศรี ระบบสารสนเทศ10
39 6640209113 นายพรศักดิ์ ทองนาคอารักษ์ ระบบสารสนเทศ10
40 6640209109 นายณัฐกรณ์ ทองสุขนอก ระบบสารสนเทศ10
41 6640209108 นายจิมมี่ ดริวรี่ ระบบสารสนเทศ10
42 6640209107 นายคณิศร คงสินธุ์ ระบบสารสนเทศ10
43 6640209104 นางสาวพัชธีรา กิ่งนอก ระบบสารสนเทศ10
44 6640201118 นางสาวระพีพรรณ เจริญสุข คหกรรม10
45 6640201117 นางสาวพิชญา ฉิมพุดซา คหกรรม10
46 6640201103 นางสาวกรรณิการ์ ทินารัมย์ คหกรรม10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
47 6640216124 นางสาวลัลล์ลลิลล์ เทพเนาว์ อาชีวอนามัย60
48 6540801228 นางสาวสุพรรษา ทองดีนอก สาธารณสุขชุมชน10
49 6540801135 นายกษิดิ์เดช วิชิตธนานนท์ สาธารณสุขชุมชน10
50 6540801131 นางสาวสุรีย์นิภา ศรสำเร็จ สาธารณสุขชุมชน10
51 6540801118 นางสาวเพชรไพลิน ศรีเพชรพงษ์ สาธารณสุขชุมชน10
52 6540801115 นางสาวปานทิพย์ สุขประเสริฐ สาธารณสุขชุมชน10
53 6540801109 นางสาวฐิติมา สำรวมจิตร สาธารณสุขชุมชน10
54 6540801107 นางสาวฉวิวรรณ จันทร์วีระวงศ์ สาธารณสุขชุมชน10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123