รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP10
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6641801341 นายโอสธี ปัดถามัง ร.บ.10
2 6641801336 นายยศกร ปักสีระเก ร.บ.10
3 6641801326 นายกฑัชพล โสมวงค์ ร.บ.10
4 6641801219 นางสาววริศรา มีหลง ร.บ.10
5 6640901336 นายอภิรักษ์ คบทองหลาง รปศ.10
6 6640901326 นายกรกช นฤมาณนลินี รปศ.10
7 6640901216 นางสาวมนัสวี โยเหลา รปศ.10
8 6640501426 นางสาวสุภัสสรา ขุนทอง นิติ10
9 6640501421 นางสาววราภรณ์ มังคะการ นิติ10
10 6640501412 นางสาวนภัสสร ห้องแซง นิติ60
11 6640501406 นางสาวชนากานต์ เนื่องสุรางค์รัศมี นิติ10
12 6640501241 นายอัมรินทร์ ดวงมณี นิติ10
13 6640501133 นายธนวิชญ์ ปัญญา นิติ10
14 6640501120 นางสาวภานุศา ศรีงาม นิติ10
15 6640501112 นางสาวนภสร การถาง นิติ10
16 6640501107 นางสาวชนิภรณ์ บุษสระเกษ นิติ10
17 6640307218 นางสาวโยษิตา ปิ่นแก้ว อังกฤษธุรกิจ10
18 6640307216 นางสาวพิชชาพร เพิ่มพูล อังกฤษธุรกิจ10
19 6640306131 นายกิตติภพ บัวบาน ญี่ปุ่น10
20 6640306127 นางสาวสุนิสา เพียขันทา ญี่ปุ่น10
21 6640306126 นางสาวสุทธิรักษ์ นันอุดร ญี่ปุ่น10
22 6640306122 นางสาววีรดา หงษ์กลาง ญี่ปุ่น10
23 6640306121 นางสาวลลิตา ยาวจันทึก ญี่ปุ่น10
24 6640306116 นางสาวพิชชา สำเร็จรัมย์ ญี่ปุ่น10
25 6640306113 นางสาวปวริศา ปานจุ้ยพะเนา ญี่ปุ่น10
26 6640306112 นางสาวปณิตา ไชยศรีษะ ญี่ปุ่น10
27 6640306107 นางสาวชมพูนุช เชื้อเมืองพาน ญี่ปุ่น10
28 6640302424 นางสาวสาวิตรี อยู่คง อังกฤษ10
29 6640301139 นายณัฐพล คำสระคู ไทย10
30 6541801236 นายนนทกร นพสันเทียะ ร.บ.10
31 6541801226 นางสาวศิริรัตน์ ผายวัฒน์ ร.บ.10
32 6541801203 นางสาวเกวลี สันมะโน ร.บ.10
33 6541801116 นางสาวปิยสุดา กรงนอก ร.บ.10
34 6541801108 นางสาวณัฐธิชา เอี่ยมศิริ ร.บ.10
35 6541801105 นางสาวจุฑาธิบดิ์ ไพเราะ ร.บ.10
36 6540901338 นายรัชชานนท์ บ่อคำเกิด รปศ.10
37 6540501117 นางสาวรัญชิตา กลิ่นวิชัย นิติ10
38 6540501111 นางสาวเนตรดาว เนื้อกระโทก นิติ10
 คณะวิทยาการจัดการ
39 6641001240 นายสัณหณัฐ หัสครบุรี นิเทศศาสตร์72
40 6640706113 นางสาวอริสา มุ่งโนนบ่อ การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
41 6640706109 นางสาวมณิภา ศรีคำผ่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
42 6640706105 นางสาวพรชิตา สุขขี การจัดการทรัพยากรมนุษย์10
43 6640702204 นางสาวชลิตา หยวกกลาง โลจิสติกส์10
44 6640702104 นางสาวชนิดาภา ภักดีมาก โลจิสติกส์10
45 6640701123 นางสาวศุภธิดา นิลโท การจัดการ10
46 6640701119 นางสาวมนัสนันท์ ยอดประทุม การจัดการ10
47 6541001137 นายอิทธิพัทธ์ ขำศิริ นิเทศศาสตร์10
48 6541001125 นายธนกร ต้นจอหอ นิเทศศาสตร์10
49 6540707114 นางสาวสุวนันท์ ชื่นกระโทก การเงิน10
50 6540707106 นางสาวธัญญรัตน์ ระงับโจร การเงิน10
51 6540701101 นางสาวกชพรรณ แปรงกระโทก การจัดการ10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
52 6140214107 นายสิทธิพงศ์ สุวรรณชาติ ระบบสารสนเทศ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123