รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มP13
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6640306146 นายศุประชาติ กลัดสันเทียะ ญี่ปุ่น10
2 6640306143 นายรติพงษ์ หมื่นชะนะ ญี่ปุ่น10
3 6640303337 นายยุทธวีร์ ม่วงกระโทก จีน10
4 6640303334 นายเฉลิมเกียรติ แสนมั่น จีน10
5 6640303331 นางสาวอศิประภา แก้วทองหลาง จีน10
6 6640303318 นางสาวภคพร พงษ์โคกกรวด จีน10
7 6640303317 นางสาวพิชชาภรณ์ วรรณพันธุ์ จีน10
8 6640303315 นางสาวพลอยไพลิน หะดี จีน10
9 6640303303 นางสาวจิดาภา นาสุวรรณวงศ์ จีน10
10 6640303302 นางสาวกุสุมา วงษ์กลาง จีน10
11 6640301128 นางสาววิรัลยา ศิริปรุ ไทย10
12 6640301126 นางสาวลภาภัทร ญาติดอน ไทย10
13 6640301121 นางสาวมนฑาทิพย์ เลิศสระน้อย ไทย10
14 6540304125 นายบุรุษภัฏ วงศ์เวชวินิต พัฒนาสังคม10
15 6540304123 นายตุลยวัต หลงเจริญ พัฒนาสังคม10
16 6540304121 นายชุมสิน กอนโคกกรวด พัฒนาสังคม10
 คณะวิทยาการจัดการ
17 6540705205 นางสาวกุลจิรา สิงโห การตลาด10
18 6540701328 นางสาวลักษิกา พะยอมใหม่ การจัดการ10
19 6540701308 นางสาวภูริชญา ศรีบุญเพ็ง การจัดการ10
20 6540701304 นางสาวชลธิชา วิทยกิตติกุล การจัดการ10
21 6540701303 นางสาวเกศกนก แก้วพาลึก การจัดการ10
22 6540701302 นางสาวกิตติยาภา ไทยพุทรา การจัดการ10
23 6540310114 นางสาวพลอยชมพู พรหมสวัสดิ์ การโรงแรม72
24 6540310107 นางสาวทิพย์นารี ศิริสุข การโรงแรม10
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6640215105 นางสาวสุกัญญา พานิช เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย10
26 6640213121 นายฤทธี พกขุนทด วิทย์คอม10
27 6640213117 นายพัชรดนัย ซึมครบุรี วิทย์คอม10
28 6640213112 นายไชยเชษฐ์ เหม็งเจริญพันธ์ วิทย์คอม10
29 6640213107 นายก้องภัค สะริกำ วิทย์คอม10
30 6540203102 นางสาวศิรินภา พืมขุนทด เคมี10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
31 6640801238 นายธนาภิรักษ์ สิมพราช สาธารณสุขชุมชน10
32 6640801237 นายชัยนันท์ สงนอก สาธารณสุขชุมชน10
33 6640801220 นางสาวภัทราภรณ์ เหลือสืบชาติ สาธารณสุขชุมชน10
34 6640801208 นางสาวณัฏฐณิชา ถมจอหอ สาธารณสุขชุมชน10
35 6640801204 นางสาวขวัญจิรา จงเพ็งกลาง สาธารณสุขชุมชน10
36 6540216101 นางสาวกนกพร ภาชะโน อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123