รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา002102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิต
กลุ่มK1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคกศ.ปช. 63 ขึ้นไป
ปีการศึกษา 2566 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6631801105 นางสาวฉัตรลดา สุทธิ ร.บ.10
2 6530901113 นายสุทธิ์บดินทร์ เหลาคำ รปศ.10
3 6530901112 จ่าสิบเอก สิทธินนท์ พิณสุวรรณ รปศ.10
4 6530901108 จ่าอากาศโท ภวัต ทะยอมใหม่ รปศ.10
5 6530901107 จ่าอากาศโท นเรศวรัตน์ ช่างต่อ รปศ.10
6 6530901105 นายเจษฎากร มนต์วิเศษ รปศ.10
7 6530901103 นางสาวพรพิมล หนูกระโทก รปศ.10
8 6530901101 นางสาวชญานิษฐ์ เต็มเปี่ยม รปศ.10
 คณะวิทยาการจัดการ
9 6630705101 นางสาวญาณิศา สังข์คีรี การตลาด60
10 6630701136 นางสาวเกวรินทร์ นิตย์ภักดี การจัดการ10
11 6630701133 นายศุภกร จึงเจริญ การจัดการ72
12 6630701131 นายพิชญ์พงศ์ อัครทวีทอง การจัดการ10
13 6630701130 นายประสิทธิ์ แพทย์สันเทียะ การจัดการ10
14 6630701128 นายณัฐพล ดำรงเสถียร การจัดการ10
15 6630701127 นายณัฐธัญ ไชยพฤกษ์ การจัดการ10
16 6630701125 นายชนะชัย หวังปรุงกลาง การจัดการ10
17 6630701124 สิบเอก กฤษณ์ธนพน วิริยะรัชชานนท์ การจัดการ10
18 6630701118 นางสาวสายธาร ศรีปรุ การจัดการ10
19 6630701114 นางสาวปิยณัฐ จอกทอง การจัดการ10
20 6630701107 นางสาวฐิติมา ลมกิ่ง การจัดการ72
21 6630701105 นางสาวจิราภรณ์ บรรจงปรุ การจัดการ10
22 6530705121 นางสาวชญาณินท์ กลั่นกระโทก การตลาด10
23 6530705118 นายศรัณย์ภัทร แสนพันนา การตลาด10
24 6530705116 นายณัฐพล เกตุพันธ์ การตลาด10
25 6530705113 นายกฤษยาพร ครุฑวิชิต การตลาด10
26 6530705110 นางสาวอทิยา จรจอหอ การตลาด10
27 6530705108 นางสาวศศิวิมล คำดี การตลาด10
28 6530705106 นางสาวพรนภา แก้วสามัคคี การตลาด10
29 6530705105 นางสาวญาดา ตั้งตระกูลเอก การตลาด10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123