รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา402241 : ชีวเคมีพื้นฐาน
กลุ่มP1
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6440212130 นายสมมาส บ้านกระโทก เทคโนอาหาร10
2 6440212129 นายพัทธดนย์ คงประดิษฐ เทคโนอาหาร10
3 6440212128 นายนัฐวุฒิ ใบบัว เทคโนอาหาร10
4 6440212127 นายเจตนิพัทร์ หินแดง เทคโนอาหาร10
5 6440212126 นายไกรสร รอดกลาง เทคโนอาหาร10
6 6440212125 นายเกียรติศักดิ์ รอไธสง เทคโนอาหาร10
7 6440212123 นางสาวอมรรัตน์ เกินรัมย์ เทคโนอาหาร10
8 6440212122 นางสาวอนันตญา ตรีสอน เทคโนอาหาร10
9 6440212121 นางสาวอนัญญา สมจิตร เทคโนอาหาร10
10 6440212120 นางสาวหนึ่งฤทัย พรมสวัสดิ์ เทคโนอาหาร10
11 6440212119 นางสาวสุภาวดี ฉิมนอก เทคโนอาหาร10
12 6440212118 นางสาวสรัยณา ฮน เทคโนอาหาร10
13 6440212117 นางสาววาสนา จำปาเฮียง เทคโนอาหาร10
14 6440212116 นางสาววรัญญา เหลือสุข เทคโนอาหาร10
15 6440212115 นางสาวลัดดาวัลย์ มุ่งแฝงกลาง เทคโนอาหาร10
16 6440212114 นางสาวล้อมเพชร พึ่งทหาร เทคโนอาหาร10
17 6440212113 นางสาวรุ่งนภา บุญดี เทคโนอาหาร10
18 6440212112 นางสาวมาริษา ฮอสูงเนิน เทคโนอาหาร10
19 6440212111 นางสาวภัทรลดา ฤทธิคำ เทคโนอาหาร10
20 6440212110 นางสาวเพ็ญนภา สายขุนทด เทคโนอาหาร10
21 6440212109 นางสาวเพชรชมพู นุ่มนก เทคโนอาหาร10
22 6440212108 นางสาวพิตตะวัน นาคดิลก เทคโนอาหาร10
23 6440212106 นางสาวนิจติการ ฉิมครบุรี เทคโนอาหาร10
24 6440212105 นางสาวธนัชชา สันตะวงค์ เทคโนอาหาร10
25 6440212104 นางสาวธนพร พวงศรี เทคโนอาหาร10
26 6440212103 นางสาวจุฑาทินีย์ อาศัยนา เทคโนอาหาร10
27 6440212102 นางสาวคัธรินทร์ อาสานอก เทคโนอาหาร10
28 6440212101 นางสาวกัญญพัชร พงศ์ดำบรรพ์กุล เทคโนอาหาร10
29 6440208119 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก เทคนิคการสัตวแพทย์10
30 6440208118 นางสาวสุภาวดี อารีรมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
31 6440208117 นางสาวสุพิชญา ณีสูงเนิน เทคนิคการสัตวแพทย์10
32 6440208116 นางสาวสิริยากร แรกไธสง เทคนิคการสัตวแพทย์10
33 6440208115 นางสาวศศิกานต์ หกขุนทด เทคนิคการสัตวแพทย์10
34 6440208114 นางสาววิภาดา หมั่นจิตร เทคนิคการสัตวแพทย์10
35 6440208113 นางสาววรรณดี เบ็ญจา เทคนิคการสัตวแพทย์10
36 6440208112 นางสาววนัสนันท์ ไสยศาสตร์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
37 6440208111 นางสาวพิมพ์พิศา ติมอนรัมย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
38 6440208110 นางสาวพัชราวลัย ถิรพัฒน์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
39 6440208109 นางสาวปิยวรรณ ถุนนอก เทคนิคการสัตวแพทย์10
40 6440208108 นางสาวปิ่นมณี พลยศ เทคนิคการสัตวแพทย์10
41 6440208106 นางสาวน้ำทิพย์ ไชยโย เทคนิคการสัตวแพทย์10
42 6440208105 นางสาวนภสร จันทร์ทวีทิพย์ เทคนิคการสัตวแพทย์10
43 6440208103 นางสาวเกษมณี แพงป้อง เทคนิคการสัตวแพทย์10
44 6440208102 นางสาวกัลยา โสสดา เทคนิคการสัตวแพทย์10
45 6440208101 นางสาวกังสดาล วัดอิ่ม เทคนิคการสัตวแพทย์10
46 6140213114 นางสาวอุบลวรรณ มะโนเบ้า เทคนิคการสัตวแพทย์10
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
47 6440217137 นายสวิตต์ พินิจพันธ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
48 6440217136 นายวัชรพล โมกศิริ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
49 6440217135 นายพีรธรณ์ แก่นใส อนามัยสิ่งแวดล้อม10
50 6440217134 นายณัฐวุธ บุญเกิด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
51 6440217131 นางสาวเอื้อมพร กิ่งพุดซา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
52 6440217129 นางสาวอัญชลี แนบชัยภูมิ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
53 6440217128 นางสาวอรวรรณ เล่าสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
54 6440217127 นางสาวสุพรรษา หมู่หาญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
55 6440217126 นางสาวสุนันธาสินี โอกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
56 6440217124 นางสาววิวรรยา มหาโชคชัย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
57 6440217123 นางสาววรางคณา สุชัยประเสริฐ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
58 6440217122 นางสาวรังสิยา เอี่ยมเขียว อนามัยสิ่งแวดล้อม10
59 6440217121 นางสาวรภรัตน์ พิรักษา อนามัยสิ่งแวดล้อม10
60 6440217120 นางสาวภัทรวดี แก่นสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
61 6440217119 นางสาวพิชญาภา ภู่พลัย อนามัยสิ่งแวดล้อม10
62 6440217118 นางสาวพรรณิภา พื้นฉลาด อนามัยสิ่งแวดล้อม10
63 6440217117 นางสาวเปมิกา บำรุงนอก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
64 6440217116 นางสาวปาณิสรา ศรีพัฒน์ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
65 6440217115 นางสาวนันธิยา หวินสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
66 6440217114 นางสาวนฤมล เถื่อนสันเทียะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
67 6440217113 นางสาวนภาพร พลหาญ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
68 6440217112 นางสาวทาริกา แสนโน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
69 6440217111 นางสาวณัฐภรณ์ ทิพย์บุญผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
70 6440217110 นางสาวณัฐปิยดา แสนสุข อนามัยสิ่งแวดล้อม10
71 6440217109 นางสาวชมัยพร ไวสูงเนิน อนามัยสิ่งแวดล้อม10
72 6440217108 นางสาวชนกนันท์ ประกอบผล อนามัยสิ่งแวดล้อม10
73 6440217107 นางสาวจุฑาวรรณ เพราะกระโทก อนามัยสิ่งแวดล้อม10
74 6440217106 นางสาวจิราภา แย้มเกษร อนามัยสิ่งแวดล้อม10
75 6440217104 นางสาวจิตติมา เหลือล้น อนามัยสิ่งแวดล้อม10
76 6440217103 นางสาวขวัญเรือน คำเสนาะ อนามัยสิ่งแวดล้อม10
77 6440216149 นายอภิรักษ์ คำด้วง อาชีวอนามัย10
78 6440216148 นายสิริชัย แห้วชิน อาชีวอนามัย10
79 6440216147 นายพงษ์ศธร จงรวมกลาง อาชีวอนามัย10
80 6440216145 นายบูรพา จุ้ยทองหลาง อาชีวอนามัย10
81 6440216143 นายชินวัตร องอาจ อาชีวอนามัย10
82 6440216142 นายกิติศักดิ์ งามกลาง อาชีวอนามัย10
83 6440216141 นายกานต์ดนัย ปาระบับ อาชีวอนามัย10
84 6440216139 นางสาวอริสา ราชสุวรรณ อาชีวอนามัย10
85 6440216138 นางสาวสุมินตรา บู่ทอง อาชีวอนามัย10
86 6440216137 นางสาวสุพัตรา แสวงศรี อาชีวอนามัย10
87 6440216135 นางสาวสุชาดา โพธิ์กำเนิด อาชีวอนามัย10
88 6440216134 นางสาวสิริรักษ์ การปลูก อาชีวอนามัย10
89 6440216133 นางสาวสิริยากร สาฆ้อง อาชีวอนามัย10
90 6440216132 นางสาวโศจิรัตน์ อาตมา อาชีวอนามัย10
91 6440216131 นางสาวศิริวรรณ แซ่ไหล อาชีวอนามัย10
92 6440216129 นางสาวศิริพร การปลูก อาชีวอนามัย10
93 6440216128 นางสาวศศิภรณ์ ซองกิ่ง อาชีวอนามัย10
94 6440216127 นางสาวรัตนาภรณ์ ประวรรณโก อาชีวอนามัย10
95 6440216126 นางสาวรวีวรรณ ประจิระฆัง อาชีวอนามัย10
96 6440216125 นางสาวมณีรัตน์ แป้นประโคน อาชีวอนามัย10
97 6440216124 นางสาวพิมพ์รำไพ เฉื่อยสูงเนิน อาชีวอนามัย10
98 6440216123 นางสาวพันธิตร การรัมย์ อาชีวอนามัย10
99 6440216122 นางสาวพรธิรา โสวรรณะ อาชีวอนามัย10
100 6440216121 นางสาวเบญญทิพย์ เปลี่ยนไธสง อาชีวอนามัย10
101 6440216119 นางสาวบัวชมภู ดวงแก้ว อาชีวอนามัย10
102 6440216118 นางสาวน้ำผึ้ง คำทา อาชีวอนามัย10
103 6440216117 นางสาวธารารัตน์ จันทร์ภิรมย์ อาชีวอนามัย10
104 6440216115 นางสาวณัฐมณ หมีคุ้ม อาชีวอนามัย10
105 6440216114 นางสาวณัฐพร สีดาเดช อาชีวอนามัย10
106 6440216113 นางสาวณัฐธิดา ประพายพิษ อาชีวอนามัย10
107 6440216111 นางสาวณัฏฐา เชียงน้อย อาชีวอนามัย10
108 6440216109 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิทักษ์นอก อาชีวอนามัย10
109 6440216108 นางสาวจุฑารัตน์ สิมมา อาชีวอนามัย10
110 6440216107 นางสาวจิรภา รถไฟรี อาชีวอนามัย10
111 6440216106 นางสาวจารุวรรณ จีนจิ้งหรีด อาชีวอนามัย10
112 6440216105 นางสาวจันทิมา สุดกระโทก อาชีวอนามัย10
113 6440216104 นางสาวกัญญารัตน์ หล่าจันทึก อาชีวอนามัย10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123