รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา061203 : อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน
กลุ่มP5
ศูนย์ม.ราชภัฏนครราชสีมา
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัส ชื่อสาขาวิชาสถานภาพ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 6440302344 นายสุวิจักษณ์ ชงจังหรีด อังกฤษ10
2 6440302343 นายสิรดนัย แสงคำ อังกฤษ10
3 6440302341 นายเมธัส อาจวงษ์ อังกฤษ10
4 6440302340 นายปภาวินท์ เกียงวงศ์ อังกฤษ10
5 6440302339 นายธนกร กลมกล่อม อังกฤษ10
6 6440302338 นายณัฐพัชร์ ญาติกิ่ง อังกฤษ10
7 6440302337 นายชัยอนันต์ คะระนันท์ อังกฤษ10
8 6440302336 นายจีรวัฒน์ พรสันเทียะ อังกฤษ10
9 6440302335 นายกันชนาธร ภิญโย อังกฤษ10
10 6440302334 นางสาวอริศรา ถาโคตร อังกฤษ10
11 6440302332 นางสาวสุวรรณา แก้วประเสริฐ อังกฤษ10
12 6440302331 นางสาวสุธิลี เสตะพยัคฆ์ อังกฤษ10
13 6440302330 นางสาวสุดารัตน์ พึ่งครบุรี อังกฤษ10
14 6440302329 นางสาวสุกฤตญา โทแก้ว อังกฤษ10
15 6440302328 นางสาวสิริยากร ถาวร อังกฤษ10
16 6440302327 นางสาวสะไบทิพย์ ขุนสุนทร อังกฤษ10
17 6440302325 นางสาวศศิกานต์ สองใหม่ อังกฤษ10
18 6440302324 นางสาววสิตา จรูญไธสง อังกฤษ10
19 6440302323 นางสาววราภรณ์ วัฒนวิริยะวงศ์ อังกฤษ10
20 6440302322 นางสาวรุจิรา แกงขุนทด อังกฤษ10
21 6440302321 นางสาวรัตนาภรณ์ วัชระวรพันธ์ อังกฤษ10
22 6440302320 นางสาวภิรญา กาลอินทร์ อังกฤษ10
23 6440302319 นางสาวเพ็ญพิชชา รังกลาง อังกฤษ10
24 6440302318 นางสาวพีรดา แท่นแก้ว อังกฤษ10
25 6440302317 นางสาวพัณณิตา ด่านวันดี อังกฤษ10
26 6440302316 นางสาวพรทิพย์ เพียรโพธิ์กลาง อังกฤษ10
27 6440302315 นางสาวปวริศา งิมขุนทด อังกฤษ10
28 6440302314 นางสาวปณิธาน มุ่งเขตต์กลาง อังกฤษ10
29 6440302313 นางสาวกัญญธนัฏฐ์ สำราญดี อังกฤษ10
30 6440302312 นางสาวนันทพร บัวอ่อน อังกฤษ10
31 6440302311 นางสาวนรมน ประกอบวรการ อังกฤษ10
32 6440302310 นางสาวธนพร พูลพิพัฒน์ อังกฤษ10
33 6440302309 นางสาวณัฐวดี อินเคน อังกฤษ10
34 6440302307 นางสาวชิดชนก หอมเชย อังกฤษ10
35 6440302306 นางสาวชลกานต์ แก้วอำนวยจิตร อังกฤษ10
36 6440302304 นางสาวแก้วกาญจน์ เกรียบกลาง อังกฤษ72
37 6440302303 นางสาวกานดา หลักบุญ อังกฤษ10
38 6440302302 นางสาวกฤติยา ขันเพ็ชร อังกฤษ10
39 6440302301 นางสาวกรชนก เสียงดัง อังกฤษ10
40 6440302244 นายสุพจน์ บุตรศรี อังกฤษ10
41 6440302243 นายศุภกิตติ์ ตาชัยภูมิ อังกฤษ10
42 6440302241 นายพรวิษณุ เนื่องมัจฉา อังกฤษ10
43 6440302240 นายนันทวัฒน์ อินทะเรืองศร อังกฤษ10
44 6440302239 นายณัฐวุฒิ ทำดี อังกฤษ10
45 6440302238 นายณัฐพงษ์ ประดิษฐ อังกฤษ10
46 6440302237 นายชลันธร เรืองกระโทก อังกฤษ10
47 6440302236 นายจิรัสส์ยา จันรัตน์ อังกฤษ10
48 6440302235 นางสาวอาทิตยา กุมขุนทด อังกฤษ10
49 6440302234 นางสาวอรพันธ์ สุวัธนา อังกฤษ10
50 6440302233 นางสาวเสาวลักษณ์ วงเยาว์ อังกฤษ10
51 6440302232 นางสาวสุวพิชย์ บุญชาญ อังกฤษ10
52 6440302230 นางสาวสุดารัตน์ ตู้พิมาย อังกฤษ10
53 6440302229 นางสาวสิริวรรณ เชิดชื่อ อังกฤษ10
54 6440302228 นางสาวสิริญา รัตนวิชัย อังกฤษ10
55 6440302227 นางสาวศิริขวัญ รัตนวงค์ อังกฤษ10
56 6440302226 นางสาวศศิธร ดวงอาจ อังกฤษ10
57 6440302225 นางสาววิจิตรา ชูใจ อังกฤษ10
58 6440302224 นางสาววริศรา หนูบ้านเกาะ อังกฤษ10
59 6440302223 นางสาวลัญชนา โสมคำภา อังกฤษ10
60 6440302221 นางสาวมินตรา คะรัมย์ อังกฤษ10
61 6440302220 นางสาวภาพตะวัน นิ่มมาระดี อังกฤษ10
62 6440302219 นางสาวเพ็ญ ลุงนุ อังกฤษ60
63 6440302218 นางสาวพิรชา ขีดโนนโจด อังกฤษ10
64 6440302217 นางสาวพลอยชมพู เพ็ชรน้ำแดง อังกฤษ10
65 6440302216 นางสาวปิยวรรณ แสนโบราณ อังกฤษ10
66 6440302215 นางสาวปรียาภรณ์ แท่นประยุทธ อังกฤษ10
67 6440302214 นางสาวปฏิพร โสตาราช อังกฤษ10
68 6440302213 นางสาวนิศารัตน์ บำรุงกลาง อังกฤษ10
69 6440302212 นางสาวนันท์นภัส แก้วราช อังกฤษ10
70 6440302211 นางสาวนภาดล ไชยศรีจันทร์ อังกฤษ10
71 6440302210 นางสาวดลนภา ทองใบ อังกฤษ10
72 6440302209 นางสาวณัฐนิชา ชาญเดชสิทธิกุล อังกฤษ10
73 6440302208 นางสาวณภัทร สร้อยโคกสูง อังกฤษ10
74 6440302207 นางสาวชาลิสา รุ่งแจ้ง อังกฤษ10
75 6440302206 นางสาวชมัยพร เมิบขุนทด อังกฤษ10
76 6440302204 นางสาวแก่นแก้ว โอลีเวีย มักกลี อังกฤษ10
77 6440302203 นางสาวกันธิชา สุขดี อังกฤษ10
78 6440302202 นางสาวกรรณิกา ภูมรา อังกฤษ10
79 6440302201 นางสาวกมลฉัตร สุริวรรณ์ อังกฤษ10
80 6440302145 นายอนิรุต คุยสัน อังกฤษ10
81 6440302143 นายวิวรรธน์ ลักษณาครบุรี อังกฤษ10
82 6440302142 นายภคพล คงเล็ก อังกฤษ10
83 6440302141 นายปรมี ตันเฮง อังกฤษ10
84 6440302140 นายธนรัฐ อุบลนุช อังกฤษ10
85 6440302139 นายณัฐวีร์ ฉวีวงศ์ อังกฤษ10
86 6440302138 นายฐกฤต ฟองฟูม อังกฤษ10
87 6440302136 นายคณาธิป ดากิ่งประทุม อังกฤษ10
88 6440302135 นางสาวอัญมณี นุชประยูร อังกฤษ10
89 6440302134 นางสาวอนันตญา สารรัมย์ อังกฤษ10
90 6440302133 นางสาวสุวิมล เชื้อขุนทด อังกฤษ10
91 6440302131 นางสาวสุดารัตน์ ร่มเย็นรัมย์ อังกฤษ10
92 6440302130 นางสาวสุณัฐญา โสภาพ อังกฤษ10
93 6440302129 นางสาวสิริยากร แนวกลาง อังกฤษ10
94 6440302128 นางสาวสาวิตรี ทาหนองโดก อังกฤษ10
95 6440302127 นางสาวศศิวรรณ สุวิทยศักดิ์ อังกฤษ10
96 6440302126 นางสาวศศิธร แก้วมณี อังกฤษ72
97 6440302125 นางสาววังกาแวร์ อิสระณวัตร์ อังกฤษ10
98 6440302124 นางสาววรินทร หนูนิล อังกฤษ10
99 6440302123 นางสาวลภัสภร ชุ่มใจ อังกฤษ10
100 6440302122 นางสาวริษา ก้อนวิมล อังกฤษ10
101 6440302121 นางสาวภุมริน นพพลกรัง อังกฤษ10
102 6440302120 นางสาวภัทราภรณ์ พอขุนทด อังกฤษ10
103 6440302119 นางสาวเพชรลดา ขุนภักดี อังกฤษ10
104 6440302118 นางสาวพิชญนาฎ แนนไธสง อังกฤษ10
105 6440302117 นางสาวพรหมวดี รสานนท์ อังกฤษ10
106 6440302116 นางสาวปวีณ์ธิดา เงินโพธิ์ อังกฤษ10
107 6440302115 นางสาวประภัสสร แก้วจอหอ อังกฤษ10
108 6440302114 นางสาวเบญญาภา สุขทรัพย์กวิน อังกฤษ10
109 6440302113 นางสาวธนันท์ณุดา สมนาม อังกฤษ10
110 6440302112 นางสาวนลินธร ใจยะกว้าง อังกฤษ10
111 6440302111 นางสาวนงนภัส บุญคุ้ม อังกฤษ10
112 6440302110 นางสาวณิชชนันท์ สิงห์ทอง อังกฤษ10
113 6440302109 นางสาวณัฐชา นิรัมย์ อังกฤษ10
114 6440302108 นางสาวฐานิตา นะราศรี อังกฤษ10
115 6440302107 นางสาวชลธิชา เพชรดี อังกฤษ10
116 6440302106 นางสาวจิราภา โบราญ อังกฤษ10
117 6440302105 นางสาวขัตติยา พลขันธ์ อังกฤษ10
118 6440302104 นางสาวกุลณัฏฐา เงินอุดม อังกฤษ10
119 6440302103 นางสาวกันต์กมล พุฒิเสถียร อังกฤษ10
120 6440302102 นางสาวกรพินธุ์ สุริยา อังกฤษ10
121 6440302101 นางสาวกนกภรณ์ หนันกระโทก อังกฤษ10
สถานภาพ :   10 = ปกติ  11 = ปกติ(รออนุมัติจบ)  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ลาพัก (ชำระค่าบำรุงการศึกษา)  30 = รับย้ายจากสถานศึกษาอื่น  40 = สำเร็จการศึกษา  50 = ระงับใบกรอกเกรด  60 = ลาออก  61 = ย้ายวิทยาเขต  62 = ย้ายภาค  63 = ย้ายไปสถานศึกษาอื่น  65 = โอนย้ายสาขาวิชา  70 = พ้นสภาพนักศึกษา  71 = พ้นสภาพนักศึกษา (ขาดการติดต่อ)  72 = พ้นสภาพนักศึกษา (ไม่ลงทะเบียน)  80 = ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา  85 = เสียชีวิต  90 = ยังไม่มารายงานตัว  91 = ยังไม่ใช้
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียน โทร. 044-009009 ต่อ 3121,3122,3123